×

شماره فنی:

0700005

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Circuit Breakers TCP 5/DC32V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0700007

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Circuit Breakers TCP 7.5/DC32V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0700010

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Circuit Breakers TCP 10/DC32V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0700020

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Circuit Breakers TCP 20/DC32V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0700025

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Circuit Breakers TCP 25/DC32V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0700030

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Circuit Breakers TCP 30/DC32V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0700040

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Circuit Breakers TCP 40/DC32V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0712107

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Circuit Breakers TCP 0.1A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0712123

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Circuit Breakers TCP 0.25AmpS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0712152

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Circuit Breakers TCP 0.50AmpS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0712194

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Circuit Breakers TCP 1AmpS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0712217

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Circuit Breakers TCP 2AmpS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0712259

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Circuit Breakers TCP 4AmpS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0712275

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Circuit Breakers TCP 6AmpS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0712291

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Circuit Breakers TCP 8AmpS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0712314

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Circuit Breakers TCP 10AmpS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0812005.ZXST

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

Circuit Breakers 5A STUD TYPE CIRCUIT BREAKER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0812006.ZXST

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

Circuit Breakers 6A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0812008.ZXST

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

Circuit Breakers 8A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0812010.ZXST

تولید کننده:

Littelfuse

توضیحات:

Circuit Breakers 10A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی