×

شماره فنی:

AC5500 S LH3N

تولید کننده:

Intel

توضیحات:

Chipsets 5500 Chipset Server FCBGA-1295
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AC5520 S LH3P

تولید کننده:

Intel

توضیحات:

Chipsets 5520 Chipset Server FCBGA-1295
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AC7500BXB S LH3K

تولید کننده:

Intel

توضیحات:

Chipsets 7500 Chipset Server FCBGA-1295
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AC82G41 S LGQ3

تولید کننده:

Intel

توضیحات:

Chipsets G41 Express Chipset Desktop FCBGA-1254
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AC82G45 S LB84

تولید کننده:

Intel

توضیحات:

Chipsets G45 Express Chipset Desktop FCBGA-1254
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AC82GL40 S LB95

تولید کننده:

Intel

توضیحات:

Chipsets GL40 Express Chipset Mobile FCBGA-1329
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AC82GM45 S LB94

تولید کننده:

Intel

توضیحات:

Chipsets GM45 Express Chipset Mobile FCBGA-1329
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AC82GS45 S LB92

تولید کننده:

Intel

توضیحات:

Chipsets GS45 Express Chipset Mobile FCBGA-1363
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AC82Q45 S LB8A

تولید کننده:

Intel

توضیحات:

Chipsets Q45 Express Chipset Desktop FCBGA-1254
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AC82X58 S LH3M

تولید کننده:

Intel

توضیحات:

Chipsets X58 Express Chipset Server FCBGA-1295
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AF82US15W S LGFQ

تولید کننده:

Intel

توضیحات:

Chipsets US15 Express Chipset Mobile FCBGA-1249
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BD3420 S LH25

تولید کننده:

Intel

توضیحات:

Chipsets 3420 Chipset Server FCBGA-951
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BD3450 S LGZY

تولید کننده:

Intel

توضیحات:

Chipsets 3450 Chipset Server FCBGA-951
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BD7500MB S LH2F

تولید کننده:

Intel

توضیحات:

Chipsets 7500 Chipset Server FCBGA-1295
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BD7510 S LHBC

تولید کننده:

Intel

توضیحات:

Chipsets 7510server SMB FPGA-655
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BD7512 S LHBD

تولید کننده:

Intel

توضیحات:

Chipsets 7512server SMB FPGA-655
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BD82B65 S LJ4A

تولید کننده:

Intel

توضیحات:

Chipsets B65 Express Chipset Desktop FCBGA-942
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BD82B75 S LJ85

تولید کننده:

Intel

توضیحات:

Chipsets B75 Express Chipset Desktop FCBGA-942
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BD82C202 S LJ4J

تولید کننده:

Intel

توضیحات:

Chipsets C202 Chipset Server FCBGA-942
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BD82C204 S LJ4H

تولید کننده:

Intel

توضیحات:

Chipsets C204 Chipset Server FCBGA-942
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی