×

شماره فنی:

006022022940002

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Standard Card Edge Connectors 22P CARD EDGE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

006022044451001

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Standard Card Edge Connectors 44P CARD EDGE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09-01-1038

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Standard Card Edge Connectors EDGE CARD 3/2single sided pos.
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09-01-1056

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Standard Card Edge Connectors KK 156 Cmp Hsg Edge Card Hole 5ckt
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09-01-1058

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Standard Card Edge Connectors KK 156 Cmp Hsg Edge Card 5ckt
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09-01-1096

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Standard Card Edge Connectors KK 156 Cmp Hsg Edge Card Hole Rib 9ckt
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09-01-1098

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Standard Card Edge Connectors KK 156 Cmp Hsg Edge Card Rib 9ckt
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09-01-1108

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Standard Card Edge Connectors KK 156 Cmp Hsg Edge Card Rib 10ckt
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09-01-1128

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Standard Card Edge Connectors KK 156 Cmp Hsg Edge Card Rib 12ckt
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09-01-1156

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Standard Card Edge Connectors KK 156 Cmp Hsg Edge Card Hole 15ckt
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09-01-6031

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Standard Card Edge Connectors EDGECARD SMT 3P CONN
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09-01-6038

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Standard Card Edge Connectors EDGE HSG NYLON 3P
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09-01-6064

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Standard Card Edge Connectors KK 156 Edge Hsg Std 94v2 06ckt
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09-01-6083

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Standard Card Edge Connectors KK 156 Edge Hsg Std Rib 94v2 08ckt
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09-01-6085

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Standard Card Edge Connectors KK 156 Edge Hsg Std Rib 94v2 08ckt
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09-01-6086

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Standard Card Edge Connectors KK 156 Edge Hsg Std Rib 94v2 08ckt
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09-01-6091

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Standard Card Edge Connectors KK 156 Edge Hsg Std Rib 94v2 09ckt
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09-01-6094

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Standard Card Edge Connectors KK 156 Edge Hsg Std Rib 94v2 09ckt
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09-01-6095

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Standard Card Edge Connectors KK 156 Edge Hsg Std Rib 94v2 09ckt
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09-01-6101

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Standard Card Edge Connectors KK 156 Edge Hsg Std Rib 94v2 10ckt
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی