×

شماره فنی:

01016D101KAT2A

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 6.3v 100pF 10% Tol
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

01016D102KAT2A

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 6.3v 1000pF 10% Tol
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

01016D103KATUA

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 6.3volts 0.01uF 10% X5R 0101SIZE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

01016D103MAT2A

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 6.3volts 1%uF 20% X5R
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

01016D104KATUA

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 6.3volts 0.1uF 10% X5R 0101SIZE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0101YA100JAT2A

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 10pF 16V 5% Tol
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0101YA120JAT2A

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 16v 12pF 5% Tol
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0101YA150JAT2A

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 16v 15pF 5% Tol
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0101YA180JAT2A

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 16volts 18pF 5% C0G
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0101YA1R0BAT2A

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 16volts 1pF C0G
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0101YA1R0CAT2A

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 16volts 1pF C0G
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0101YA1R5BAT2A

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 16volts 1.50pF C0G
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0101YA1R5CAT2A

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 16volts 1.50pF C0G
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0101YA1R8BAT2A

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 16volts 1.80pF C0G
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0101YA2R2BAT2A

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 16v 2.2pF .10pF Tol
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0101YA2R7BAT2A

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 16volts 2.70pF C0G
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0101YA3R3BAT2A

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 16volts 3.30pF C0G
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0101YA3R3CAT2A

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 16volts 3.30pF C0G
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0101YA3R9BAT2A

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 16v 3.9pF .10pF Tol
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0101YA3R9CAT2A

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 16v 3.9pF .25pF Tol
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی