×

شماره فنی:

1005447-1

تولید کننده:

Measurement Specialties

توضیحات:

Capacitive Touch Sensors Lam Piezo Film Sens LDTM-028K w/Mass
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1070.0429

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Capacitive Touch Sensors Touchscreen 8.4" 1.1 mm, FPC/ZIF
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1070.0446

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Capacitive Touch Sensors 4-Wire Resistive Analog Touch Panel
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1070.0486

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Capacitive Touch Sensors Touchscreen 8.4"
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

98-0003-2185-5

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Capacitive Touch Sensors 19" SCT3250 8" FFC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

98-0003-2187-3

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Capacitive Touch Sensors EXII Serial cntrllr for 5-wire resistive
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

98-0003-2195-4

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Capacitive Touch Sensors 20" SCT3250EX 8" EX112
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

98-0003-2203-6

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Capacitive Touch Sensors 17" SCT3250EX 8" EX112
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

98-0003-2214-3

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Capacitive Touch Sensors EX II Serial Uncased TouchPen Controller
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

98-0003-2273-9

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Capacitive Touch Sensors 15.4" SCT3250 8" FFC W
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

98-0003-2274-7

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Capacitive Touch Sensors 18" W SCT3250 8" FFC W
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

98-0003-2290-3

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Capacitive Touch Sensors 32" W SCT3250EX 8" EX112 W
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

98-0003-2525-2

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Capacitive Touch Sensors 15.1" SCT3250EX 8" EX112
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

98-0003-2599-7

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Capacitive Touch Sensors 17" SCT3250EX 8" EX112
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

98-0003-2615-1

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Capacitive Touch Sensors 19" SCT3250EX 8" EX112
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

98-0003-2661-5

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Capacitive Touch Sensors 19" SCT3250 8" FFC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

98-0003-2664-9

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Capacitive Touch Sensors 19" SCT3250EX 8" EX111 R
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

98-0003-2665-6

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Capacitive Touch Sensors 17" SCT3250 8" FFC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

98-0003-2681-3

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Capacitive Touch Sensors 31" W SCT3250EX 8" EX112 W
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

98-0003-2687-0

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Capacitive Touch Sensors 23" SCT3250 8" FFC W
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی