×

شماره فنی:

009158016020061

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Board to Board & Mezzanine Connectors 16P W/ PCB LOC BOSS 1.9-2.1MM STK HEIGHT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009158016020062

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Board to Board & Mezzanine Connectors 16P W/O PCB LOC BOSS 1.9-2.1mm STK HEIGHT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009158016030061

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Board to Board & Mezzanine Connectors 16P W/PCB LOC BOSS 2.8-3.3mm STK HEIGHT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009158016030062

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Board to Board & Mezzanine Connectors 16P W/O PCB LOC BOSS 2.8-3.3mm STK HEIGHT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009158020020062

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Board to Board & Mezzanine Connectors 20P W/O PCB LOC BOSS 1.9-2.1mm STK HEIGHT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009158020025062

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Board to Board & Mezzanine Connectors 20P W/OUT LOC BOSS 2.1-2.7MM STK HEIGHT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009158024025062

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Board to Board & Mezzanine Connectors 24P W/OUT LOC BOSS 2.1-2.7MM STK HEIGHT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009158028025062

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Board to Board & Mezzanine Connectors 28P W/PCB LOC BOSS 2.1-2.7MM STK HEIGHT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009158028030062

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Board to Board & Mezzanine Connectors 28P W/O PCB LOC BOSS 2.8-3.3mm STK HEIGHT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009159002001006

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Board to Board & Mezzanine Connectors VERT CARD EDGE 2WAY 1.6mm THICKNESS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009159002501906

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Board to Board & Mezzanine Connectors
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009159002502906

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Board to Board & Mezzanine Connectors VERT CARD EDGE 2P W/CAP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009159002551906

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Board to Board & Mezzanine Connectors Top Mount Card Edge 2POS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009159003001916

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Board to Board & Mezzanine Connectors VERT CARD EDGE 3WAY 1.6mm THICKNESS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009159003502906

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Board to Board & Mezzanine Connectors BTM ENTRY CARD EDGE 3WAY CAP FITTED
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009159004001106

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Board to Board & Mezzanine Connectors 4P CARD EDGE CONN WHITE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009159004001916

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Board to Board & Mezzanine Connectors VERT CARD EDGE 4WAY 1.6mm THICKNESS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009159004501906

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Board to Board & Mezzanine Connectors VERT CARD EDGE 4P W/O CAP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009159004502906

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Board to Board & Mezzanine Connectors BTM ENTRY CARD EDGE 4WAY CAP FITTED
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009159004551906

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Board to Board & Mezzanine Connectors Top Mount Card Edge 4POS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی