×

شماره فنی:

009155002100006

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Battery Holders, Clips & Contacts 2WAY LOW PROF BATT 1.3mm 0.4sEL GOLD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009155002101006

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Battery Holders, Clips & Contacts 2WAY LOW PROFILE 0.4um GOLD TIN TAIL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009155002201006

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Battery Holders, Clips & Contacts 2WAY REDUCED SIZE BATT. CONN .4GOLD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009155002301006

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Battery Holders, Clips & Contacts 2WAY 3.0MM RT ANGLE BATT. CONN .4GOLD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009155002541006

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Battery Holders, Clips & Contacts 2WAY RA 2.5MM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009155003001006

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Battery Holders, Clips & Contacts 3WAY NO BRACKET 1.2/1.5 CONT HEIGHT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009155003001016

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Battery Holders, Clips & Contacts 3P 3WAY W/ BRACKET 1.2/1.5 CONT HEIGHT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009155003002006

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Battery Holders, Clips & Contacts 3WAY NO BRACKET 1.8/2.1 CONT HEIGHT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009155003002018

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Battery Holders, Clips & Contacts 3WAY 1.80mm W/BRKT 0.8sELECTIVE GOLD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009155003003001

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Battery Holders, Clips & Contacts BATTERY CONN
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009155003003006

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Battery Holders, Clips & Contacts 3WAY NO BRACKET 2.3/2.6 CONT HEIGHT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009155003003016

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Battery Holders, Clips & Contacts 3WAY GLD NO BRACKETS 2.3/2.6 CONT HEIGHT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009155003100006

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Battery Holders, Clips & Contacts 3WAY LOW PROF BATT 1.3mm 0.4sEL GOLD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009155003101006

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Battery Holders, Clips & Contacts 3WAY LOW PROFILE 0.4um GOLD TIN TAIL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009155003201006

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Battery Holders, Clips & Contacts 3WAY REDUCED SIZE .4sELECTIVE GOLD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009155003301006

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Battery Holders, Clips & Contacts 3WAY 3.0MM RT ANGLE .4sELECTIVE GOLD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009155003541006

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Battery Holders, Clips & Contacts 3WAY RA 2.5MM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009155004001006

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Battery Holders, Clips & Contacts 4P 4WAY NO BRACKET 1.2/1.5 CONT HEIGHT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009155004001016

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Battery Holders, Clips & Contacts 4P 4WAY W/ BRACKET 1.2/1.5 CONT HEIGHT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

009155004001018

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Battery Holders, Clips & Contacts 4-WAY BATTERY CONN
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی