×

شماره فنی:

150-2001-1

تولید کننده:

Bluetechnix

توضیحات:

Video Modules Argos3D-P100spartn6 ToF-19kS3-ToF/M-M12
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

30025

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

Video Modules Intova Sport HD Camera
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

4171800XX-3

تولید کننده:

Digital View

توضیحات:

Video Modules RM-DN5 MEDIA PLAYER 1 GN CF CBLS NO P/S
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CPL64-SINGLE-BASE

تولید کننده:

ADLINK Technology

توضیحات:

Video Modules PCI Express Camera Link Single Base Configuration frame grabber
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

cRTV-24

تولید کننده:

ADLINK Technology

توضیحات:

Video Modules Angelo cRTV24,Four channels real-time video frame grabber (3U cPCI).
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

cRTV-44

تولید کننده:

ADLINK Technology

توضیحات:

Video Modules Angelo cRTV44,Four channels real-time video frame grabber (6U cPCI).
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

F150-SL20A

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Video Modules 20mm CAMERA W/RING LIGHT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

F150-SLC20

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Video Modules 20MM CAMERA W/INT LI GHT SOURCE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

F150-SLC50

تولید کننده:

Omron

توضیحات:

Video Modules 50MM CAMERA W/INT.LI GHT SOURCE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

HDV62

تولید کننده:

ADLINK Technology

توضیحات:

Video Modules 1CH HDTV PCI Express Frame Grabber
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

HDV62A

تولید کننده:

ADLINK Technology

توضیحات:

Video Modules 1CH HDTV PCI Express Frame Grabber w/ Aud
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

LI-2M05CM

تولید کننده:

Leopard Imaging

توضیحات:

Video Modules Aptina MT9D112 IMAGE SENSOR MODULE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

LI-3M02CM

تولید کننده:

Leopard Imaging

توضیحات:

Video Modules Aptina MT9T111 IMAGE SENSOR MODULE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

LI-5M04CM

تولید کننده:

Leopard Imaging

توضیحات:

Video Modules 5MP Aptina MT9P011 VGA CAMERA MODULE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

LI-5M05CM-AF

تولید کننده:

Leopard Imaging

توضیحات:

Video Modules 5MP Aptina MT9P AF VGA CAMERA BOARD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

LI-5M06CMAF

تولید کننده:

Leopard Imaging

توضیحات:

Video Modules 5MP Aptina MT9P AF VGA CAMERA BOARD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

LI-CAM-AR0330-P33

تولید کننده:

Leopard Imaging

توضیحات:

Video Modules Leopard Aptina Camera Board
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

LI-CAM-AR0331

تولید کننده:

Leopard Imaging

توضیحات:

Video Modules Aptina AR0331 HD WDR CAMERA BOARD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

LI-CAM-AR0331-324-1.8

تولید کننده:

Leopard Imaging

توضیحات:

Video Modules Aptina AR0331 IP CAMERA BOARD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

LI-CAM-IMX036

تولید کننده:

Leopard Imaging

توضیحات:

Video Modules Sony iMX036 HD IP CAMERA BOARD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی