×

شماره فنی:

0070.1111.B1

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Varistors AVTS Varistor 11VAC 5MM THT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0070.1121.A2

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Varistors AVTS Varistor 11VAC 7MM THT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0070.1121.B1

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Varistors AVTS Varistor 11VAC 7MM THT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0070.1121.T2

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Varistors AVTS Varistor 11VAC 7MM THT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0070.1141.B1

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Varistors AVTS Varistor 11VAC 10MM THT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0070.1161.A2

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Varistors AVTS Varistor 11VAC 14MM THT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0070.1161.B1

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Varistors AVTS Varistor 11VAC 14MM THT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0070.1161.T2

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Varistors AVTS Varistor 11VAC 14MM THT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0070.1181.B1

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Varistors AVTS Varistor 11VAC 20MM THT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0070.1181.T2

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Varistors AVTS Varistor 11VAC 20MM THT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0070.1411.A2

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Varistors AVTS Varistor 14VAC 5MM THT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0070.1411.B1

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Varistors AVTS Varistor 14VAC 5MM THT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0070.1421.T2

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Varistors AVTS Varistor 14VAC 7MM THT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0070.1441.A2

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Varistors AVTS Varistor 14VAC 10MM THT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0070.1441.B1

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Varistors AVTS Varistor 14VAC 10MM THT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0070.1441.T2

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Varistors AVTS Varistor 14VAC 10MM THT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0070.1461.T2

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Varistors AVTS Varistor 14VAC 14MM THT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0070.1481.B1

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Varistors AVTS Varistor 14VAC 20MM THT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0070.1481.T2

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Varistors AVTS Varistor 14VAC 20MM THT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0070.1711.A2

تولید کننده:

Schurter

توضیحات:

Varistors AVTS Varistor 17VAC 5MM THT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی