×

شماره فنی:

AP16GAH321R-1

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

USB Flash Drives USB 2.0 FLASH DRIVE RED PEN CAP 16GB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP16GAH322B-1

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

USB Flash Drives USB 2.0 FLASH DRIVE BLACK PEN CAP 16GB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP16GAH323B-1

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

USB Flash Drives USB 2.0 FLASH DRIVE RETRACTABLE 16GB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP16GAH324R-1

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

USB Flash Drives USB 2.0 FLASH DRIVE RED PEN CAP 16GB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP16GAH351R-1

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

USB Flash Drives USB 3.0 FLASH DRIVE RETRACTABLE 16GB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP2GAH322B-1

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

USB Flash Drives USB 2.0 FLASH DRIVE BLACK PEN CAP 2GB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP32GAH350B-1

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

USB Flash Drives USB 3.0 FLASH DRIVE RETRACTABLE 32GB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP32GAH351R-1

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

USB Flash Drives USB 3.0 FLASH DRIVE RETRACTABLE 32GB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP32GAH352B-1

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

USB Flash Drives USB 3.0 FLASH DRIVE BLACK PEN CAP 32GB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP4GAH321R-1

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

USB Flash Drives USB 2.0 FLASH DRIVE RED PEN CAP 4GB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP4GAH322B-1

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

USB Flash Drives USB 2.0 FLASH DRIVE BLACK PEN CAP 4GB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP4GAH324R-1

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

USB Flash Drives USB 2.0 FLASH DRIVE RED PEN CAP 4GB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP4GAH324U-1

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

USB Flash Drives USB 2.0 FLASH DRIVE BLUE PEN CAP 4GB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP4GAH325B-1

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

USB Flash Drives USB 2.0 FLASH DRIVE RETRACTABLE 4GB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP4GAH326W-1

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

USB Flash Drives USB 2.0 FLASH DRIVE RETRACTABLE 4GB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP4GAH332B-1

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

USB Flash Drives USB 2.0 FLASH DRIVE RETRACTABLE 4GB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP8GAH321R-1

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

USB Flash Drives USB 2.0 FLASH DRIVE RED PEN CAP 8GB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP8GAH322B-1

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

USB Flash Drives USB 2.0 FLASH DRIVE BLACK PEN CAP 8GB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP8GAH324R-1

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

USB Flash Drives USB 2.0 FLASH DRIVE RED PEN CAP 8GB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP8GAH326B-1

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

USB Flash Drives USB 2.0 FLASH DRIVE RETRACTABLE 8GB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی