×

شماره فنی:

1.5CE100A

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 100V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.5CE100CA

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 100V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.5CE10A

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 100V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.5CE10CA

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 10V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.5CE12A

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 12V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.5CE12CA

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 12V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.5CE13A

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 13V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.5CE13CA

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 13V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.5CE150A

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 150V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.5CE150CA

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 150V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.5CE15A

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 15V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.5CE15CA

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 15V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.5CE18A

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 18V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.5CE18CA

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 18V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.5CE200A

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 200V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.5CE200CA

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 200V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.5CE20A

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 20V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.5CE20CA BK

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 20V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.5CE220A

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 220V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1.5CE220CA

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 220V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی