کد فنی قطعه: 1.5CE100A
کارخانه سازنده Central Semiconductor
توضیحات :
TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 100V
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1.5CE100CA
کارخانه سازنده Central Semiconductor
توضیحات :
TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 100V
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1.5CE10A
کارخانه سازنده Central Semiconductor
توضیحات :
TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 100V
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1.5CE10CA
کارخانه سازنده Central Semiconductor
توضیحات :
TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 10V
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1.5CE12A
کارخانه سازنده Central Semiconductor
توضیحات :
TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 12V
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1.5CE12CA
کارخانه سازنده Central Semiconductor
توضیحات :
TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 12V
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1.5CE13A
کارخانه سازنده Central Semiconductor
توضیحات :
TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 13V
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1.5CE13CA
کارخانه سازنده Central Semiconductor
توضیحات :
TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 13V
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1.5CE150A
کارخانه سازنده Central Semiconductor
توضیحات :
TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 150V
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1.5CE150CA
کارخانه سازنده Central Semiconductor
توضیحات :
TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 150V
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1.5CE15A
کارخانه سازنده Central Semiconductor
توضیحات :
TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 15V
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1.5CE15CA
کارخانه سازنده Central Semiconductor
توضیحات :
TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 15V
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1.5CE18A
کارخانه سازنده Central Semiconductor
توضیحات :
TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 18V
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1.5CE18CA
کارخانه سازنده Central Semiconductor
توضیحات :
TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 18V
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1.5CE200A
کارخانه سازنده Central Semiconductor
توضیحات :
TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 200V
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1.5CE200CA
کارخانه سازنده Central Semiconductor
توضیحات :
TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 200V
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1.5CE20A
کارخانه سازنده Central Semiconductor
توضیحات :
TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 20V
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1.5CE20CA BK
کارخانه سازنده Central Semiconductor
توضیحات :
TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 20V
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1.5CE220A
کارخانه سازنده Central Semiconductor
توضیحات :
TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 220V
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1.5CE220CA
کارخانه سازنده Central Semiconductor
توضیحات :
TVS Diodes - Transient Voltage Suppressors 1.5kW 220V
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید