×

شماره فنی:

030-7330-0

تولید کننده:

Pulse

توضیحات:

Audio & Signal Transformers 2.3VA EI30/18.0 115V 12V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0829559

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Current Transformers CARRIER/L-EMP (1000X15) GY
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1001C

تولید کننده:

Murata

توضیحات:

Pulse Transformers 1:1 Ratio 2000Vrms 3mH PCB Mounting
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1002C

تولید کننده:

Murata

توضیحات:

Pulse Transformers 1:1:1 Ratio 2000Vrms 3mH PCB Mounting
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1007C

تولید کننده:

Murata

توضیحات:

Pulse Transformers Pulse 1:1:17.4mH310Vus
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1009C

تولید کننده:

Murata

توضیحات:

Pulse Transformers Pulse 1:1:1 22mH550Vus
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1010B

تولید کننده:

Staco

توضیحات:

Industrial Control Transformers TRANS VAR 0-120V 10A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1010B-2

تولید کننده:

Staco

توضیحات:

Industrial Control Transformers TRANS VAR 0-240V 10A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1010B-3

تولید کننده:

Staco

توضیحات:

Industrial Control Transformers 240V 10A 3 Phase
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1010BCT

تولید کننده:

Staco

توضیحات:

Industrial Control Transformers 120V 10.0A Screening and Cover
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1010BCT-3

تولید کننده:

Staco

توضیحات:

Industrial Control Transformers 3 PHASE VAR XFRMR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1013C

تولید کننده:

Murata

توضیحات:

Pulse Transformers Pulse 1:1:13.0mH200Vus
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1016C

تولید کننده:

Murata

توضیحات:

Pulse Transformers Pulse 1:1 3.0mH200Vus
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

101D

تولید کننده:

Hammond

توضیحات:

Audio & Signal Transformers 100mw 300 ct/600 ct PC BOARD MOUNT AUDIO
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

101F

تولید کننده:

Hammond

توضیحات:

Audio & Signal Transformers 100mw 600 ct/600 ct PC BOARD MOUNT AUDIO
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

101J

تولید کننده:

Hammond

توضیحات:

Audio & Signal Transformers 100mw 2500 ct/600 ct PC BOARD MOUNT AUDIO
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

101P

تولید کننده:

Hammond

توضیحات:

Audio & Signal Transformers 100mw 300 ct/50 ct PC BOARD MOUNT AUDIO
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

101R

تولید کننده:

Hammond

توضیحات:

Audio & Signal Transformers 100mw 600 ct/50 ct PC BOARD MOUNT AUDIO
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1020B

تولید کننده:

Staco

توضیحات:

Industrial Control Transformers OPEN 0-280V 3.5A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1020B-2

تولید کننده:

Staco

توضیحات:

Industrial Control Transformers 480V 0-480/0-560Vout 240V 0-560Vout 3.5A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی