×

شماره فنی:

110RKI120

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

SCRs 120VOlt 110Amp
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

110RKI40

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

SCRs 40VOlt 110Amp
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

110RKI80

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

SCRs 80VOlt 110Amp
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

111RKI120

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

SCRs 120VOlt 110Amp
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

111RKI80

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

SCRs 110Amp 800VOlt 172Amp IT(RMS)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

180RKI100

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

SCRs 1000VOlt 180Amp
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

181RKI100

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

SCRs 180Amp 1000VOlt 285Amp IT(RMS)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

181RKI40

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

SCRs 180Amp 400VOlt 285Amp IT(RMS)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

181RKI80

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

SCRs 180Amp 800VOlt 285Amp IT(RMS)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2N2323

تولید کننده:

Advanced Semiconductor, Inc.

توضیحات:

SCRs
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2N3669

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

SCRs 16A 200V Scr
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2N3670

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

SCRs 16A 400V Scr
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2N5060G

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

SCRs THY 0.8A 30V SCR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2N5061G

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

SCRs 50V 800mA Thyristor
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2N5061RLRAG

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

SCRs 50V 800mA Thyristor
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2N5062G

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

SCRs 100V 800mA Thyristor
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2N5062RLRAG

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

SCRs 100V 800mA Thyristor
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2N5063

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

SCRs 0.8A 150V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2N5064

تولید کننده:

Central Semiconductor

توضیحات:

SCRs 0.8A 200V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2N5064G

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

SCRs THY 0.8A 200V SCR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی