×

شماره فنی:

16503-310

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

Thermoelectric Modules MS2,051,22,25,22,25 11,W8, 30x30x10.7mm
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

16505-302

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

Thermoelectric Modules MS2,190,10,13,08,20 11,W8,30x30x6.5mm
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

16505-312

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

Thermoelectric Modules 2SC,190,10,13,08 20,21
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

16506-302

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

Thermoelectric Modules MS2,102,22,22,17,17 11,W8, 44x44x9.0mm
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

16508-302

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

Thermoelectric Modules 2SC,197,22,17,22,17 21,W6, 62x62x9.0mm
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

385736-001

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

Thermoelectric Assemblies MRC150,DH2,DV 12X8X14"
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

385755-001

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

Thermoelectric Assemblies MRC300.DH2,DV Chiller
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

385800-501

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

Thermoelectric Modules AR2X,HT,25,12,26,TB P,WS,RTV
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

430001-501

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

Thermoelectric Modules OT12,12,F0,0406,11 W2.25 6.1x6.1x2.7mm
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

430002-501

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

Thermoelectric Modules OT08,18,F0,0505,11 W2.25 4.9x6.5x2.4mm
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

430003-505

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

Thermoelectric Modules OT12,18,F0,0606,11 W2.25 6.1x8.1x2.7mm
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

430005-501

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

Thermoelectric Modules OT08,32,F0,0707,11 W2.25 6.5x8.1x2.4mm
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

430007-509

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

Thermoelectric Modules OT15,30,F2A,0610,11W 2.25 6.2x12.3x2.1mm
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

430009-501

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

Thermoelectric Modules OT08,66,F0,1009,11 W2.25 9.8x11.4x2.4mm
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

430009-523

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

Thermoelectric Modules TEM W/SPECIAL LEADS 8.9x11.4x2.4mm
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

430010-501

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

Thermoelectric Modules OT20,31,F1,0808,11 W2.25 8.1x8.1x2.2mm
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

430011-501

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

Thermoelectric Modules OT12,66,F0,1211,11,W 2.25 11.2x14.2x2.7mm
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

430013-501

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

Thermoelectric Modules OT15,66,F0,1211,11W2 .25 11.2x14.2x2.4mm
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

430026-503

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

Thermoelectric Modules PT4,12,F2,3030,TA,W6 30x34x3.2mm
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

430026-507

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

Thermoelectric Modules PT4,12,F2,3030,TA,RT W6, 30x34x3.2mm
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی