×

شماره فنی:

2322-660-51312

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Thermistors - PTC 18OHM 25%
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2381-661-13393

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Thermistors - PTC PTC Thermistor
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2381-661-15693

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Thermistors - PTC PTC Thermistor
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2381-661-52512

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Thermistors - PTC 9.4OHM 20% NTC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2381-662-11811

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Thermistors - PTC 9.5OHM 25%
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B57211V2471J60

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

Thermistors - PTC NTC Thermistor 0402 470 J60 B-3550
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B57620C102K62

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

Thermistors - PTC NTC Thermistor 0805 1K K62 B-3450
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B57621C103J62

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

Thermistors - PTC 10Kohms
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B59002Z0999A099

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

Thermistors - PTC Design Kit PTC Thermistor Overcurr
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B59008B1130A051

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

Thermistors - PTC 1008-A 130-A 51 8X2 PTC Thermistor
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B59008C100A40

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

Thermistors - PTC T=5K 100deg C
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B59008C110A40

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

Thermistors - PTC T=5K 110deg C
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B59008C120A40

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

Thermistors - PTC T=5K 120deg C
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B59008C130A40

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

Thermistors - PTC T=5K 130deg C
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B59008C145A40

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

Thermistors - PTC T=5K 145deg C
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B59008C155A40

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

Thermistors - PTC T=5K 155deg C
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B59008C160A40

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

Thermistors - PTC T=5K 160deg C
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B59008C170A40

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

Thermistors - PTC T=7K 170deg C
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B59008C180A40

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

Thermistors - PTC T=7K 180deg C
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B59008C60A40

تولید کننده:

EPCOS

توضیحات:

Thermistors - PTC T=5K 60deg C
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی