کد فنی قطعه: 01C1001FP
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
Thermistors - NTC NTC 1Kohms 1%
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 01C1001JP
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
Thermistors - NTC NTC 1Kohms 5%
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 01C1002FP
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
Thermistors - NTC NTC 10Kohms 1%
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 01C1002JP
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
Thermistors - NTC NTC 10Kohms 5%
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 01C1002SPA3
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
Thermistors - NTC NTC 10Kohms
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 01C1002SPB3
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
Thermistors - NTC NTC 10Kohms
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 01C1002SPC3
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
Thermistors - NTC NTC 10Kohms
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 01C1251JP
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
Thermistors - NTC NTC 1.25Kohms 5%
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 01C1501FP
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
Thermistors - NTC NTC 1.5Kohms 1%
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 01C1501JP
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
Thermistors - NTC NTC 1.5Kohms 5%
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 01C1501KP
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
Thermistors - NTC NTC 1.5Kohms 10%
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 01C1501SPB3
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
Thermistors - NTC NTC 1.5Kohms
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 01C1502JP
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
Thermistors - NTC NTC 15Kohms 5%
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 01C1701JP
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
Thermistors - NTC NTC 1.7Kohms 5%
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 01C1752SPC3
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
Thermistors - NTC NTC 17.5Kohms
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 01C2001FP
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
Thermistors - NTC NTC 2Kohms 1%
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 01C2001JF
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
Thermistors - NTC 2Kohms 5%
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 01C2001JP
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
Thermistors - NTC NTC 2Kohms 5%
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 01C2001KP
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
Thermistors - NTC NTC 2Kohms 10%
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 01C2001SPB3
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
Thermistors - NTC 1C2001-B3P06
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید