×

شماره فنی:

01C1001FP

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Thermistors - NTC NTC 1Kohms 1%
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

01C1001JP

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Thermistors - NTC NTC 1Kohms 5%
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

01C1002FP

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Thermistors - NTC NTC 10Kohms 1%
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

01C1002JP

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Thermistors - NTC NTC 10Kohms 5%
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

01C1002SPA3

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Thermistors - NTC NTC 10Kohms
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

01C1002SPB3

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Thermistors - NTC NTC 10Kohms
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

01C1002SPC3

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Thermistors - NTC NTC 10Kohms
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

01C1251JP

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Thermistors - NTC NTC 1.25Kohms 5%
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

01C1501FP

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Thermistors - NTC NTC 1.5Kohms 1%
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

01C1501JP

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Thermistors - NTC NTC 1.5Kohms 5%
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

01C1501KP

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Thermistors - NTC NTC 1.5Kohms 10%
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

01C1501SPB3

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Thermistors - NTC NTC 1.5Kohms
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

01C1502JP

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Thermistors - NTC NTC 15Kohms 5%
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

01C1701JP

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Thermistors - NTC NTC 1.7Kohms 5%
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

01C1752SPC3

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Thermistors - NTC NTC 17.5Kohms
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

01C2001FP

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Thermistors - NTC NTC 2Kohms 1%
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

01C2001JF

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Thermistors - NTC 2Kohms 5%
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

01C2001JP

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Thermistors - NTC NTC 2Kohms 5%
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

01C2001KP

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Thermistors - NTC NTC 2Kohms 10%
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

01C2001SPB3

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Thermistors - NTC 1C2001-B3P06
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی