×

شماره فنی:

803122

تولید کننده:

Bergquist Company

توضیحات:

Thermal Substrates - MCPCB 1-UP INDV STAR CREE XR-E
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

803123

تولید کننده:

Bergquist Company

توضیحات:

Thermal Substrates - MCPCB 1-UP INDV STAR LITE ON LOPL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

803124

تولید کننده:

Bergquist Company

توضیحات:

Thermal Substrates - MCPCB 1-UP INDV STAR LUMEX SML LX
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

803125

تولید کننده:

Bergquist Company

توضیحات:

Thermal Substrates - MCPCB 1-UP INDV STAR LUXEON I III & V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

803126

تولید کننده:

Bergquist Company

توضیحات:

Thermal Substrates - MCPCB 1-UP INDV STAR LUXEON K2
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

803127

تولید کننده:

Bergquist Company

توضیحات:

Thermal Substrates - MCPCB 1-UP INDV STAR LUXEON REBEL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

803128

تولید کننده:

Bergquist Company

توضیحات:

Thermal Substrates - MCPCB 1-UP INDV STAR OSRAM DRAGON
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

803129

تولید کننده:

Bergquist Company

توضیحات:

Thermal Substrates - MCPCB 1-UP INDV STAR SEOUL P4
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

803261

تولید کننده:

Bergquist Company

توضیحات:

Thermal Substrates - MCPCB 36-UP STAR ARRAY AVAGO MOONSTONE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

803262

تولید کننده:

Bergquist Company

توضیحات:

Thermal Substrates - MCPCB 36-UP STAR ARRAY CREE XR-E
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

803263

تولید کننده:

Bergquist Company

توضیحات:

Thermal Substrates - MCPCB 36-UP STAR ARRAY LIGHT ON LOPL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

803265

تولید کننده:

Bergquist Company

توضیحات:

Thermal Substrates - MCPCB 36-UP STAR ARRAY LUXEON I III & V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

803266

تولید کننده:

Bergquist Company

توضیحات:

Thermal Substrates - MCPCB 36-UP STAR ARRAY LUXEON K2
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

803267

تولید کننده:

Bergquist Company

توضیحات:

Thermal Substrates - MCPCB 36-UP STAR ARRAY LUXEON REBEL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

803268

تولید کننده:

Bergquist Company

توضیحات:

Thermal Substrates - MCPCB 36-UP STAR ARRAY OSRAM DRAGON
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

803269

تولید کننده:

Bergquist Company

توضیحات:

Thermal Substrates - MCPCB 36-UP STAR ARRAY SEOUL P4
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

803281

تولید کننده:

Bergquist Company

توضیحات:

Thermal Substrates - MCPCB 1 X 17sQ. STRIP AVAGO MOONSTONE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

803282

تولید کننده:

Bergquist Company

توضیحات:

Thermal Substrates - MCPCB 1 X 17sQ. STRIP CREE XR-E
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

803283

تولید کننده:

Bergquist Company

توضیحات:

Thermal Substrates - MCPCB 1 X 17sQ. STRIP LITEON LOPL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

803284

تولید کننده:

Bergquist Company

توضیحات:

Thermal Substrates - MCPCB 1 X 17sQ. STRIP LUMEX SML LX
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی