کد فنی قطعه: 803122
کارخانه سازنده Bergquist Company
توضیحات :
Thermal Substrates - MCPCB 1-UP INDV STAR CREE XR-E
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 803123
کارخانه سازنده Bergquist Company
توضیحات :
Thermal Substrates - MCPCB 1-UP INDV STAR LITE ON LOPL
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 803124
کارخانه سازنده Bergquist Company
توضیحات :
Thermal Substrates - MCPCB 1-UP INDV STAR LUMEX SML LX
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 803125
کارخانه سازنده Bergquist Company
توضیحات :
Thermal Substrates - MCPCB 1-UP INDV STAR LUXEON I III & V
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 803126
کارخانه سازنده Bergquist Company
توضیحات :
Thermal Substrates - MCPCB 1-UP INDV STAR LUXEON K2
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 803127
کارخانه سازنده Bergquist Company
توضیحات :
Thermal Substrates - MCPCB 1-UP INDV STAR LUXEON REBEL
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 803128
کارخانه سازنده Bergquist Company
توضیحات :
Thermal Substrates - MCPCB 1-UP INDV STAR OSRAM DRAGON
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 803129
کارخانه سازنده Bergquist Company
توضیحات :
Thermal Substrates - MCPCB 1-UP INDV STAR SEOUL P4
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 803261
کارخانه سازنده Bergquist Company
توضیحات :
Thermal Substrates - MCPCB 36-UP STAR ARRAY AVAGO MOONSTONE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 803262
کارخانه سازنده Bergquist Company
توضیحات :
Thermal Substrates - MCPCB 36-UP STAR ARRAY CREE XR-E
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 803263
کارخانه سازنده Bergquist Company
توضیحات :
Thermal Substrates - MCPCB 36-UP STAR ARRAY LIGHT ON LOPL
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 803265
کارخانه سازنده Bergquist Company
توضیحات :
Thermal Substrates - MCPCB 36-UP STAR ARRAY LUXEON I III & V
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 803266
کارخانه سازنده Bergquist Company
توضیحات :
Thermal Substrates - MCPCB 36-UP STAR ARRAY LUXEON K2
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 803267
کارخانه سازنده Bergquist Company
توضیحات :
Thermal Substrates - MCPCB 36-UP STAR ARRAY LUXEON REBEL
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 803268
کارخانه سازنده Bergquist Company
توضیحات :
Thermal Substrates - MCPCB 36-UP STAR ARRAY OSRAM DRAGON
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 803269
کارخانه سازنده Bergquist Company
توضیحات :
Thermal Substrates - MCPCB 36-UP STAR ARRAY SEOUL P4
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 803281
کارخانه سازنده Bergquist Company
توضیحات :
Thermal Substrates - MCPCB 1 X 17sQ. STRIP AVAGO MOONSTONE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 803282
کارخانه سازنده Bergquist Company
توضیحات :
Thermal Substrates - MCPCB 1 X 17sQ. STRIP CREE XR-E
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 803283
کارخانه سازنده Bergquist Company
توضیحات :
Thermal Substrates - MCPCB 1 X 17sQ. STRIP LITEON LOPL
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 803284
کارخانه سازنده Bergquist Company
توضیحات :
Thermal Substrates - MCPCB 1 X 17sQ. STRIP LUMEX SML LX
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید