×

شماره فنی:

003647 EXTR.61275-8FT(96.5")

تولید کننده:

Aavid Thermalloy

توضیحات:

Heat Sinks 8' EXTRUSION
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

016386

تولید کننده:

Wakefield

توضیحات:

Heat Sinks 1FT EXTRUSION
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

017177

تولید کننده:

Aavid Thermalloy

توضیحات:

Heat Sinks CHOMERICS T405 TAPE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

031746

تولید کننده:

Aavid Thermalloy

توضیحات:

Heat Sinks BGA FAN/HEATSINK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

037863

تولید کننده:

Aavid Thermalloy

توضیحات:

Heat Sinks P4-2U HEATSINK
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

06250-B

تولید کننده:

Qualtek

توضیحات:

Fan Accessories 60mm 2.50" BLK ALUM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

06250-C

تولید کننده:

Qualtek

توضیحات:

Fan Accessories 2.5" (60mm) CLEAR Al
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

06250-M

تولید کننده:

Qualtek

توضیحات:

Fan Accessories 60mm 2.50" MILL ALUM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

06250-SS

تولید کننده:

Qualtek

توضیحات:

Fan Accessories STEEL FILTER 60MM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

06325-B

تولید کننده:

Qualtek

توضیحات:

Fan Accessories ALUM FLTR BLK 3 1/8"
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

06325-M

تولید کننده:

Qualtek

توضیحات:

Fan Accessories ALUM FLTR MIL 3 1/8"
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

06325-SS

تولید کننده:

Qualtek

توضیحات:

Fan Accessories STEEL FILTER 80MM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

06362-M

تولید کننده:

Qualtek

توضیحات:

Fan Accessories ALUM FLTR MIL 3 5/8"
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

06362-SS

تولید کننده:

Qualtek

توضیحات:

Fan Accessories STEEL FILTER 92MM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

06450-B

تولید کننده:

Qualtek

توضیحات:

Fan Accessories ALUM FLTR BLK 4 1/2"
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

06450-SS

تولید کننده:

Qualtek

توضیحات:

Fan Accessories STEEL FILTER 120MM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

07145-80

تولید کننده:

Qualtek

توضیحات:

Fan Accessories 80" 45Deg PWR CORD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

07190-36

تولید کننده:

Qualtek

توضیحات:

Fan Accessories 36" FAN PWR CORD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

08125

تولید کننده:

Qualtek

توضیحات:

Fan Accessories WIRE FAN GUARD 6"
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

08126

تولید کننده:

Qualtek

توضیحات:

Fan Accessories 6" FAN GUARD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی