×

شماره فنی:

103G

تولید کننده:

Aavid Thermalloy

توضیحات:

Thermal Interface Products 4.90 PTFE BUSHING
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

109G

تولید کننده:

Aavid Thermalloy

توضیحات:

Thermal Interface Products 6.35 PTFE BUSHING
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

110G

تولید کننده:

Aavid Thermalloy

توضیحات:

Thermal Interface Products 5.08 ID 6.08 OD PTFE BUSHING
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

113G

تولید کننده:

Aavid Thermalloy

توضیحات:

Thermal Interface Products 6.48 ID 7.87 OD PTFE BUSHING
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

116G

تولید کننده:

Aavid Thermalloy

توضیحات:

Thermal Interface Products 9.19 X 6.71 X 1.45nYLON BUSHING
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

122-10CC

تولید کننده:

Wakefield

توضیحات:

Thermal Interface Products 10CC SYRINGE GRAY THERM JOINT COMPOUND
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

122-30CC

تولید کننده:

Wakefield

توضیحات:

Thermal Interface Products 30CC SYRINGE GRAY THERM JOINT COMPOUND
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

126-4S

تولید کننده:

Wakefield

توضیحات:

Thermal Interface Products THERMAL JOINT COMP 4oz SYRINGE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

173-7-1212A

تولید کننده:

Wakefield

توضیحات:

Thermal Interface Products DeltaPad Insulators
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

173-7-210P

تولید کننده:

Wakefield

توضیحات:

Thermal Interface Products DeltaPad Insulators
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

173-7-220P

تولید کننده:

Wakefield

توضیحات:

Thermal Interface Products TO-220 .007" GRAY
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

173-7-230P

تولید کننده:

Wakefield

توضیحات:

Thermal Interface Products Therm Cond Insulator .33 C/W Gray .007"
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

173-7-240A-

تولید کننده:

Wakefield

توضیحات:

Thermal Interface Products DELTA PADS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

173-7-240P

تولید کننده:

Wakefield

توضیحات:

Thermal Interface Products PAD INSULATING THRML CONDUCTIVE NO ADH
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

173-9-1212P

تولید کننده:

Wakefield

توضیحات:

Thermal Interface Products DeltaPad Insulators
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

173-9-210P

تولید کننده:

Wakefield

توضیحات:

Thermal Interface Products Therm Cond Insulator .50 C/W Gray .009"
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

173-9-230P

تولید کننده:

Wakefield

توضیحات:

Thermal Interface Products Therm Cond Insulator .50 C/W Gray .009"
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

175-6-210P

تولید کننده:

Wakefield

توضیحات:

Thermal Interface Products Therm Cond Reinf Ins .40 C/W Gray .006"
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

175-6-220P

تولید کننده:

Wakefield

توضیحات:

Thermal Interface Products TO-220 .006" KAPTON
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

175-6-230P

تولید کننده:

Wakefield

توضیحات:

Thermal Interface Products TO-220 .006" KAPTON
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی