×

شماره فنی:

1196960

تولید کننده:

FLIR

توضیحات:

Thermal Imagers 45Deg Lens f=10mm With Case
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1196961

تولید کننده:

FLIR

توضیحات:

Thermal Imagers 15Deg Lens f=30mm With Case
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

3524222

تولید کننده:

Fluke

توضیحات:

Thermal Imagers BATTERY, SECONDARY NI-MH, 7.2V, 1.9AH
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

FLIR A15sc

تولید کننده:

FLIR

توضیحات:

Thermal Imagers Thermal Benchtop Kit IR Resolution160x128
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

FLIR A35sc

تولید کننده:

FLIR

توضیحات:

Thermal Imagers Thermal Benchtop Kit IR Resolution320x256
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

FLIR A5sc

تولید کننده:

FLIR

توضیحات:

Thermal Imagers Thermal Benchtop Kit IR Resolution 80x64
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

FLIR B300

تولید کننده:

FLIR

توضیحات:

Thermal Imagers BldgTher Imag IR Cam 320x240 Res/2X
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

FLIR B360

تولید کننده:

FLIR

توضیحات:

Thermal Imagers BldgTher Imag IR Cam 320x240 Res/4X
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

FLIR B40

تولید کننده:

FLIR

توضیحات:

Thermal Imagers BldgTher Imag IR Cam 120x120 Res/9Hz
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

FLIR B50

تولید کننده:

FLIR

توضیحات:

Thermal Imagers BldgTher Imag IR Cam 140x140 Res/9Hz
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

FLIR B60

تولید کننده:

FLIR

توضیحات:

Thermal Imagers BldgTher Imag IR Cam 160x160 Res/9Hz
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

FLIR E30

تولید کننده:

FLIR

توضیحات:

Thermal Imagers Ther Imag IR Camera 160x120 Res/60Hz
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

FLIR E30bx

تولید کننده:

FLIR

توضیحات:

Thermal Imagers BldgTher Imag IR Cam 160x120 Res/60Hz
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

FLIR E4

تولید کننده:

FLIR

توضیحات:

Thermal Imagers Thermal Camera 80x60 MSX Enhancement
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

FLIR e40

تولید کننده:

FLIR

توضیحات:

Thermal Imagers Ther Image IR Camera 160x120 Resol/60Hz
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

FLIR E40 KIT

تولید کننده:

FLIR

توضیحات:

Thermal Imagers FLIR E40 IR Camera with FLIR Tools +
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

FLIR E40bx

تولید کننده:

FLIR

توضیحات:

Thermal Imagers BldgTher Imag IR Cam 160x120 Res/60Hz
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

FLIR E40-KITNIST

تولید کننده:

FLIR

توضیحات:

Thermal Imagers FLIR E40 KIT With Calibrated NIST
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

FLIR E40-NIST

تولید کننده:

FLIR

توضیحات:

Thermal Imagers FLIR E40 IR Camera With Calibrated NIST
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

FLIR E5

تولید کننده:

FLIR

توضیحات:

Thermal Imagers Thermal Camera120x90 MSX Enhancement
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی