×

شماره فنی:

EYP-05BE101

تولید کننده:

Panasonic

توضیحات:

Thermal Cutoffs THERMAL CUTOFF
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EYP-05BE115

تولید کننده:

Panasonic

توضیحات:

Thermal Cutoffs 115C .5A/250VAC THERMAL CUTOFF
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EYP-05BE138

تولید کننده:

Panasonic

توضیحات:

Thermal Cutoffs THERMAL CUTOFF
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EYP-1BF115

تولید کننده:

Panasonic

توضیحات:

Thermal Cutoffs 115C 250V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EYP-1BF134

تولید کننده:

Panasonic

توضیحات:

Thermal Cutoffs THERMAL CUTOFF
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EYP-1BF138

تولید کننده:

Panasonic

توضیحات:

Thermal Cutoffs THERMAL CUTOFF
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EYP-1BF145

تولید کننده:

Panasonic

توضیحات:

Thermal Cutoffs THERMAL CUTOFF
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EYP-2BH101

تولید کننده:

Panasonic

توضیحات:

Thermal Cutoffs THERMAL CUTOFF
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EYP-2BH115

تولید کننده:

Panasonic

توضیحات:

Thermal Cutoffs THERMAL CUTOFF
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EYP-2BH134

تولید کننده:

Panasonic

توضیحات:

Thermal Cutoffs THERMAL CUTOFF
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EYP-2BH138

تولید کننده:

Panasonic

توضیحات:

Thermal Cutoffs THERMAL CUTOFF
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EYP-2BH145

تولید کننده:

Panasonic

توضیحات:

Thermal Cutoffs THERMAL CUTOFF
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EYP-2BN082

تولید کننده:

Panasonic

توضیحات:

Thermal Cutoffs THERMAL CUTOFF
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EYP-2BN099

تولید کننده:

Panasonic

توضیحات:

Thermal Cutoffs Thermal Cutoff Radial Lead Type
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EYP-2BN109

تولید کننده:

Panasonic

توضیحات:

Thermal Cutoffs THERMAL CUTOFF
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EYP-2BN110

تولید کننده:

Panasonic

توضیحات:

Thermal Cutoffs 115C 2A/250VAC THERMAL CUTOFF
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EYP-2BN127

تولید کننده:

Panasonic

توضیحات:

Thermal Cutoffs THERMAL CUTOFF
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EYP-2BN134

تولید کننده:

Panasonic

توضیحات:

Thermal Cutoffs THERMAL CUTOFF
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EYP-2BN143

تولید کننده:

Panasonic

توضیحات:

Thermal Cutoffs 145C 2A/250VAC THERMAL CUTOFF
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

EYP-2ML098U

تولید کننده:

Panasonic

توضیحات:

Thermal Cutoffs THERMAL CUTOFF
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی