×

شماره فنی:

007023017000001

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Rack & Panel Connectors 17P STAGGRD DUAL ROW 1/16 CARD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

007023035000001

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Rack & Panel Connectors 35 POS RA STAGGERED
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

007024023163001

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Rack & Panel Connectors 23P DUAL ROW CONN
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

007038041000001

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Rack & Panel Connectors STAGGERED DUAL ROW 1/16" THICK CARD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

008016020000001

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Rack & Panel Connectors 20P MALE, GRAY, UNC ACT SCRW, NO COVER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

008016020000008

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Rack & Panel Connectors 20P FEM, GRAY, UNC ACT SCRW, NO COVER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

008016020000602

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Rack & Panel Connectors 20P MALE RACK/PANEL VARICON
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

008016020000607

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Rack & Panel Connectors 20P FM GRN NO COVER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

008016020000608

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Rack & Panel Connectors 20P FEM GRN CONN UNC THRD NO CVR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

008016038000001

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Rack & Panel Connectors 38P MALE, GRAY, UNC ACT SCRW, NO COVER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

008016038000007

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Rack & Panel Connectors 38P FEM, GRAY, UNC FIXED NUT, NO COVER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

008016038000008

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Rack & Panel Connectors 38P FEM, GRAY, UNC ACT SCRW, NO COVER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

008016038000608

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Rack & Panel Connectors 38P FEM GRN CONN UNC THRD NO CVR/CONT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

008016056000001

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Rack & Panel Connectors 56P MALE, GRAY, UNC ACT SCRW, NO COVER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

008016056000601

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Rack & Panel Connectors 56P M GRN NO COVER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

008016056000602

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Rack & Panel Connectors 56P MALE GRN CONN UNC THRD NO CVR/CONT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

008016056000604

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Rack & Panel Connectors 56P MALE GRN SIDE LGE CLAMP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

008016056000610

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Rack & Panel Connectors 56P FEMALE GRN SIDE LGE CLAMP
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

008016056000745V

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Rack & Panel Connectors 56CONT CONNECTOR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

008016090000002

تولید کننده:

AVX

توضیحات:

Rack & Panel Connectors 90P MALE, GRAY, UNC FIXED NUT, NO COVER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی