×

شماره فنی:

100064-3

تولید کننده:

Heraeus

توضیحات:

Industrial Temperature Sensors Ni100 TC6180 DIN 43760
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

100439-3

تولید کننده:

Heraeus

توضیحات:

Industrial Temperature Sensors Ni1000 TC6370 DIN 43760
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

100485-4

تولید کننده:

Heraeus

توضیحات:

Industrial Temperature Sensors Ni120 Class 2X DIN 43760
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

100488-1

تولید کننده:

Heraeus

توضیحات:

Industrial Temperature Sensors Ni500 TC6180 DIN 43760
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

100489-6

تولید کننده:

Heraeus

توضیحات:

Industrial Temperature Sensors Ni1000 TC6180 DIN 43760
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10050304

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Industrial Temperature Sensors COMMERCIAL THERMAL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

111-172CAG-H02

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Industrial Temperature Sensors THERMISTORS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

111-182CAG-H01

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Industrial Temperature Sensors THERMISTORS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

111-202CAD-B01

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Industrial Temperature Sensors THERMISTORS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

111-202CAJ-H01

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Industrial Temperature Sensors THERMISTORS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

111-802EAJ-901

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Industrial Temperature Sensors THERMISTORS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

112-102EAD-H01

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Industrial Temperature Sensors LRG BEAD THERMISTOR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

112-103FAF-H01

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Industrial Temperature Sensors THERMISTORS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

112-113FAG-H01

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Industrial Temperature Sensors THERMISTORS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

112-402ECG-B02

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Industrial Temperature Sensors THERMISTORS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

112-503JAF-B01

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Industrial Temperature Sensors THERMISTORS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

115-210EAH-S01

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Industrial Temperature Sensors THERMISTORS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

115-802EAJ-901

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Industrial Temperature Sensors THERMISTORS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

115-802EDF-802

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Industrial Temperature Sensors THERMISTORS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

115-802EDJ-803

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Industrial Temperature Sensors THERMISTORS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی