×

شماره فنی:

BF20125-28B

تولید کننده:

JKL Components

توضیحات:

CCFL Fluorescent Lamps 2.4mm X 125mm White
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BF20137-26B

تولید کننده:

JKL Components

توضیحات:

CCFL Fluorescent Lamps Optoelectronics
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BF20170-38B

تولید کننده:

JKL Components

توضیحات:

CCFL Fluorescent Lamps 2.4mm X 170mm White
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BF20185-25B

تولید کننده:

JKL Components

توضیحات:

CCFL Fluorescent Lamps 2.4mm X 185mm White
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BF20218-24B

تولید کننده:

JKL Components

توضیحات:

CCFL Fluorescent Lamps 2.0mm X 218mm White
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BF20226-24B

تولید کننده:

JKL Components

توضیحات:

CCFL Fluorescent Lamps 2.0mm X 226mm White
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BF20292-24B

تولید کننده:

JKL Components

توضیحات:

CCFL Fluorescent Lamps 2.0mm X 292mm White
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BF20325-24B

تولید کننده:

JKL Components

توضیحات:

CCFL Fluorescent Lamps 2mm X 325mm WHITE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BF22140-24B

تولید کننده:

JKL Components

توضیحات:

CCFL Fluorescent Lamps 2.2mm X 140mm White
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BF22180-28B

تولید کننده:

JKL Components

توضیحات:

CCFL Fluorescent Lamps 2.6mm X 180mm White
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BF22258-25B

تولید کننده:

JKL Components

توضیحات:

CCFL Fluorescent Lamps 2.2mm X 258mm White
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BF22312-45B

تولید کننده:

JKL Components

توضیحات:

CCFL Fluorescent Lamps 2.2mm X 312mm White
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BF26180-24B

تولید کننده:

JKL Components

توضیحات:

CCFL Fluorescent Lamps 2.6mm X 180mm White
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BF26188-20B

تولید کننده:

JKL Components

توضیحات:

CCFL Fluorescent Lamps 2.6mm X 188mm White
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BF26214-20B

تولید کننده:

JKL Components

توضیحات:

CCFL Fluorescent Lamps 2.6mm X 214mm White
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BF26250-24B

تولید کننده:

JKL Components

توضیحات:

CCFL Fluorescent Lamps 2.6mm X 250mm White
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BF26285-20B

تولید کننده:

JKL Components

توضیحات:

CCFL Fluorescent Lamps 2.6mm X 285mm White
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BF26318-20B

تولید کننده:

JKL Components

توضیحات:

CCFL Fluorescent Lamps 2.6mm X 318mm White
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BF26360-20B

تولید کننده:

JKL Components

توضیحات:

CCFL Fluorescent Lamps 2.6mm X 360mm White
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BF2661-24B

تولید کننده:

JKL Components

توضیحات:

CCFL Fluorescent Lamps 2.6mm X 61mm White
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی