×

شماره فنی:

1200-BB-2P

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Surge Suppressors 2single Pole Bus Bar
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1200-BB-3P

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Surge Suppressors 3single Pole Bus Bar
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1200-BB-4P

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Surge Suppressors 4single Pole Bus Bar
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1200TA

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Surge Suppressors Terminal Adapter
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1210-1S-120

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Surge Suppressors 120VAC 1W+G 1 Protected Pole
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1210-1S-230

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Surge Suppressors 230VAC 1W+G 1 Protected Pole
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1210-1S-400

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Surge Suppressors 277VAC 1W+G 1 Protected Pole
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1210-2S-120

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Surge Suppressors 120VAC 2W+G 2 Protected Poles
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1210-2S-230

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Surge Suppressors 230VAC 2W+G 2 Protected Poles
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1210-2S-400

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Surge Suppressors 277VAC 2W+G 2 Protected Poles
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1210-3S-120

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Surge Suppressors 120VAC 3W+G 3 Protected Poles
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1210-3S-230

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Surge Suppressors 230VAC 3W+G 3 Protected Poles
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1210-3S-400

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Surge Suppressors 277VAC 3W+G 3 Protected Poles
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1210-4S-400

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Surge Suppressors 277VAC 4W+G 4 Protected Poles
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1250-1S-120

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Surge Suppressors 120VAC 1W+G 1 Protected Pole
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1250-1S-230

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Surge Suppressors 230VAC 1W+G 1 Protected Pole
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1250-1S-400

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Surge Suppressors 277VAC 1W+G 1 Protected Pole
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1250-1S-480

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Surge Suppressors 600VAC 1W+G 1 Protected Pole
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1250-2S-120

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Surge Suppressors 120VAC 2W+G 2 Protected Poles
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1250-2S-230

تولید کننده:

Bourns

توضیحات:

Surge Suppressors 230VAC 2W+G 2 Protected Poles
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی