×

شماره فنی:

A0820-2R5474-R

تولید کننده:

Cooper Bussmann

توضیحات:

Supercapacitors CAP, 0.47F,2.5V,EDLC A SERIES CYL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

A1020-2R5105-AP

تولید کننده:

Cooper Bussmann

توضیحات:

Supercapacitors CAP,1.0F,2.5V,EDLC A SERIES CYL AMMO
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

A1020-2R5105-R

تولید کننده:

Cooper Bussmann

توضیحات:

Supercapacitors CAP, 1.0F,2.5V, EDLC A SERIES CYL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

A1030-2R5155-AP

تولید کننده:

Cooper Bussmann

توضیحات:

Supercapacitors CAP,1.5F,2.5V, EDLC A SERIES CYL AMMO
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

A1030-2R5155-R

تولید کننده:

Cooper Bussmann

توضیحات:

Supercapacitors CAP,1.5F,2.5V, EDLC A SERIES CYL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

A1635-2R5475-R

تولید کننده:

Cooper Bussmann

توضیحات:

Supercapacitors CAP,4.7F, 2.5V, EDLC A SERIES CYL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B0510-2R5224-R

تولید کننده:

Cooper Bussmann

توضیحات:

Supercapacitors CAP,0.22F,2.5V,EDLC B SERIES CYL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B0510-5R0104-4

تولید کننده:

Cooper Bussmann

توضیحات:

Supercapacitors CAP,0.033F,2.5V,EDLC B SERIES CYL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B0810-2R5105-R

تولید کننده:

Cooper Bussmann

توضیحات:

Supercapacitors CAP, 1.0F,2.5V, EDLC B SERIES CYL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B0820-2R5225-R

تولید کننده:

Cooper Bussmann

توضیحات:

Supercapacitors CAP, 2.2F,2.5V, EDLC B SERIES CYL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B0830-2R5475-R

تولید کننده:

Cooper Bussmann

توضیحات:

Supercapacitors CAP,4.7F, 2.5V, EDLC B SERIES CYL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B1010-2R5155-R

تولید کننده:

Cooper Bussmann

توضیحات:

Supercapacitors CAP,1.5F,2.5V, EDLC B SERIES CYL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B1020-2R5335-1

تولید کننده:

Cooper Bussmann

توضیحات:

Supercapacitors CAP,5F,2.5V, EDLC B SERIES CYL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B1030-2R5685-R

تولید کننده:

Cooper Bussmann

توضیحات:

Supercapacitors CAP,6.8F,2.5V,EDLC B SERIES CYL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B1325-2R5106-CC

تولید کننده:

Cooper Bussmann

توضیحات:

Supercapacitors CAP,10F,2.5V,EDLC B SERIES CYL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B1635-2R5226-R

تولید کننده:

Cooper Bussmann

توضیحات:

Supercapacitors CAP,22F,2.5V,EDLC B SERIES CYL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B1835-2R5336-R

تولید کننده:

Cooper Bussmann

توضیحات:

Supercapacitors CAP,33F,2.5V,EDLC B SERIES CYL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B1840-2R5506-R

تولید کننده:

Cooper Bussmann

توضیحات:

Supercapacitors CAP,50F,2.5V,EDLC B SERIES CYL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

B1860-2R5107-R

تولید کننده:

Cooper Bussmann

توضیحات:

Supercapacitors CAP,100F,2.5V,EDLC B SERIES CYL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BCAP0001 P270 T01

تولید کننده:

Maxwell Technologies

توضیحات:

Supercapacitors 2.7V 1F Wire Leads
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی