×

شماره فنی:

2701112

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Solid State Drives - SSD VL 80GB SSD KIT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP64GAS203

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

Solid State Drives - SSD PROII SERIES AS203sSD COM MLC 64GB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP-FD18A20B0001GR-KS

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

Solid State Drives - SSD AFD 183ATA FLASH DRIVE SLC 1GB STD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP-FD18A20B0001GR-KSW

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

Solid State Drives - SSD AFD 183ATA FLASH DRIVE SLC 1GB EXT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP-FD18A20B0002GKS

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

Solid State Drives - SSD AFD 183ATA FLASH DRIVE SLC 2GB STD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP-FD18A20B0002GR-KS

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

Solid State Drives - SSD AFD 183ATA FLASH DRIVE SLC 2GB STD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP-FD18A20B0004GR-KS

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

Solid State Drives - SSD AFD 183ATA FLASH DRIVE SLC 4GB STD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP-FD18A20B0004GR-KSW

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

Solid State Drives - SSD AFD 183ATA FLASH DRIVE SLC 4GB EXT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP-FD18A20B0016GR-KSW

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

Solid State Drives - SSD AFD 183ATA FLASH DRIVE SLC 16GB EXT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP-FD18A20B0032GR-ETS

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

Solid State Drives - SSD AFD 183ATA FLASH DRIVE SLC 32GB EXT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP-FD18A20C0008GS-DSM

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

Solid State Drives - SSD AFD18M-M ATA FLASH DRIVE MLC 8GB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP-FD18A20C0016GS-DSM

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

Solid State Drives - SSD AFD18M-M ATA FLASH DRIVE MLC 16GB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP-FD18B20B0032GS-1CM

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

Solid State Drives - SSD AFD 185M ATA FLASH DRIVE MLC 32GB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP-FD18B20B0032GS-ET

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

Solid State Drives - SSD AFD 185M ATA FLASH DRIVE MLC 32GB EXT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP-FD18B20B0256GS-1CM

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

Solid State Drives - SSD AFD 185M ATA FLASH DRIVE MLC 256GB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP-FD25A20A0001GR-KSW

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

Solid State Drives - SSD AFD3 253ATA FLASH DRIVE SLC 1GB EXT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP-FD25A20A0002GR-KS

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

Solid State Drives - SSD AFD3 253ATA FLASH DRIVE SLC 2GB STD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP-FD25A20A0004GR-KS

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

Solid State Drives - SSD AFD3 253ATA FLASH DRIVE SLC 4GB STD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP-FD25A20A0004GR-KSW

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

Solid State Drives - SSD AFD3 253ATA FLASH DRIVE SLC 4GB EXT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AP-FD25A20A0008GR-KS

تولید کننده:

Apacer

توضیحات:

Solid State Drives - SSD AFD3 253ATA FLASH DRIVE SLC 8GB STD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی