×

شماره فنی:

0300LA15A0300E

تولید کننده:

Johanson

توضیحات:

Signal Conditioning 300 MHz Filter Array
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0430BL15A0100E

تولید کننده:

Johanson

توضیحات:

Signal Conditioning 400-600MHz Balun Ceramic Chip
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0433BM15A0001E

تولید کننده:

Johanson

توضیحات:

Signal Conditioning 430-435MHZ 1Watt Balun Filter
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0450CP14A0040T

تولید کننده:

Johanson

توضیحات:

Signal Conditioning 430-470MHz 45 dB Directional Cpler
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0465BL15B100E

تولید کننده:

Johanson

توضیحات:

Signal Conditioning 460-470MHz Balun Ceramic Chip
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0500DP44A1215E

تولید کننده:

Johanson

توضیحات:

Signal Conditioning 950-1450 MHz BPF/NF Cermaic Chip
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0783FB15A0100E

تولید کننده:

Johanson

توضیحات:

Signal Conditioning BALUN/FILTER 783MHz 1:2
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0848CP14A075T

تولید کننده:

Johanson

توضیحات:

Signal Conditioning 810-885 MHz Directional Cpler
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0859DP18B1920E

تولید کننده:

Johanson

توضیحات:

Signal Conditioning 1850-1990 MHz LPF/HPF cer. Chip
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0868BM15C0001S

تولید کننده:

Johanson

توضیحات:

Signal Conditioning 868MHZ BALUN/FILTER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0868LP15A020E

تولید کننده:

Johanson

توضیحات:

Signal Conditioning 858-878 MHz Low Pass Filter
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0869CD14A1810T

تولید کننده:

Johanson

توضیحات:

Signal Conditioning GSM DUAL RF COUPLER 850 1850 MHZ
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0869CP14A090T

تولید کننده:

Johanson

توضیحات:

Signal Conditioning 824-915 MHz Directional Cpler
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0869LD14A1810T

تولید کننده:

Johanson

توضیحات:

Signal Conditioning 850-1800 Dual Low Pass Filter
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0869LD14C1810T

تولید کننده:

Johanson

توضیحات:

Signal Conditioning 1710-1910 MHz Low Pass Filter
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0869LP14A090T

تولید کننده:

Johanson

توضیحات:

Signal Conditioning 824-915 MHz Low Pass Filter
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0892DP14A1850T

تولید کننده:

Johanson

توضیحات:

Signal Conditioning 1710-1990 MHz LPF/HPF Cer. Chip
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0892DP15A1940E

تولید کننده:

Johanson

توضیحات:

Signal Conditioning 1710-1991 MHz LPF/HPF Cer. Chip
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0892LP07A0136T

تولید کننده:

Johanson

توضیحات:

Signal Conditioning 900 MHz RF LPF
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0896BL14B050T

تولید کننده:

Johanson

توضیحات:

Signal Conditioning 851-941 MHz Directional Cpler
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی