×

شماره فنی:

.3015S13

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Speed Sensors SENS VRS 3/8-24X1.3 24in LDS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

.3030AN25

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Speed Sensors High Output VRS Sensorcoarser
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

.3040A

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Speed Sensors Power Output VRS 40kHz 64mm
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

.3040A25

تولید کننده:

Honeywell

توضیحات:

Speed Sensors VRS 5/8-18X2.5 .312 THDRLF
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0.25 INCH-D-4V

تولید کننده:

All Sensors

توضیحات:

Board Mount Pressure / Force Sensors 0.25" Diff 4.5-5.5VDC supply
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0.25 INCH-G-4V

تولید کننده:

All Sensors

توضیحات:

Board Mount Pressure / Force Sensors 0.25inH2O Gauge Millivolt Out
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0.3 PSI-D1-HGRADE-MV-SDXL

تولید کننده:

All Sensors

توضیحات:

Board Mount Pressure / Force Sensors 0.3psi Differential Millivolt Out
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0.3 PSI-D2-4V-MINI

تولید کننده:

All Sensors

توضیحات:

Board Mount Pressure / Force Sensors Differential Amplified Miniature
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0.3 PSI-D-4V-PRIME

تولید کننده:

All Sensors

توضیحات:

Board Mount Pressure / Force Sensors Differential Amplified A Package
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0.3 PSI-D-PRIME-MINI

تولید کننده:

All Sensors

توضیحات:

Board Mount Pressure / Force Sensors Differential Millivolt CPC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0.3 PSI-G-4V-MIL

تولید کننده:

All Sensors

توضیحات:

Board Mount Pressure / Force Sensors Gauge Amplified A Package
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0.3 PSI-G-4V-PRIME

تولید کننده:

All Sensors

توضیحات:

Board Mount Pressure / Force Sensors Gauge Amplified A Package
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0.3 PSI-G-CGRADE-MINI

تولید کننده:

All Sensors

توضیحات:

Board Mount Pressure / Force Sensors Gauge Millivolt CPC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0.3 PSI-G-CGRADE-MV-SMINI

تولید کننده:

All Sensors

توضیحات:

Board Mount Pressure / Force Sensors Gauge Millivolt Miniature
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0.3 PSI-GDIP-CGRADE-MV

تولید کننده:

All Sensors

توضیحات:

Board Mount Pressure / Force Sensors 0.3psi Gauge Millivolt Out
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0.3 PSI-GF-CGRADE-MINI

تولید کننده:

All Sensors

توضیحات:

Board Mount Pressure / Force Sensors Gauge Millivolt CPC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0.3 PSI-GF-PRIME-MINI

تولید کننده:

All Sensors

توضیحات:

Board Mount Pressure / Force Sensors Gauge Millivolt CPC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0.3 PSI-G-HGRADE-MV-SMINI

تولید کننده:

All Sensors

توضیحات:

Board Mount Pressure / Force Sensors Gauge Millivolt Miniature
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0.3 PSI-G-PRIME-MINI

تولید کننده:

All Sensors

توضیحات:

Board Mount Pressure / Force Sensors Gauge Millivolt CPC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0.3PSI-D-4V

تولید کننده:

All Sensors

توضیحات:

Board Mount Pressure / Force Sensors +/-0.3 psid 4V 2port 4.5 to 5.5VDC supply
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی