×

شماره فنی:

100-3200-2

تولید کننده:

Bluetechnix

توضیحات:

Optical Sensor Modules ISM-MT9M025-Mono
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

100-3202-2

تولید کننده:

Bluetechnix

توضیحات:

Optical Sensor Modules ISM-MT9M131-Color
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

100-3204-2

تولید کننده:

Bluetechnix

توضیحات:

Optical Sensor Modules ISM-MT9P031-Color
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

100-3206-2

تولید کننده:

Bluetechnix

توضیحات:

Optical Sensor Modules ISM-MT9M025-Color
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

100-3208-2

تولید کننده:

Bluetechnix

توضیحات:

Optical Sensor Modules ISM-MT9M025-RCCC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

100-3210-2

تولید کننده:

Bluetechnix

توضیحات:

Optical Sensor Modules ISM-MT9P031-Mono
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

27908

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

Magnetic Sensor Modules Trackball Module
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2810311-USA

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Temperature Sensor Modules MCR-PT100-U-DC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2810340-USA

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Temperature Sensor Modules MCR-PT100-U
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2810353-USA

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Temperature Sensor Modules MCR-PT100-I
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2810612

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Temperature Sensor Modules MACX MCR-SL-CAC-5-I
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2835558

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Temperature Sensor Modules PI-EX-MB/8/3/D-9SUB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2864558

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Temperature Sensor Modules MCR-SL-PT100-LP-I
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2864561

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Temperature Sensor Modules MCR-FL-T-LP-I
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

28995

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

Position Sensor Modules Sharp IR Sensor
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2901949

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Temperature Sensor Modules EEM-TEMP-MA600COMM MODULE FOR EEM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

29124

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

Position Sensor Modules Altimeter Module MS5607
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

29124-RT

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

Position Sensor Modules Altimeter Module MS5607 RETAIL PKG
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CRASC-GM-390

تولید کننده:

GHI Electronics

توضیحات:

Current Sensor Modules CURRENT ACS712 GADGETEER MODULE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

CYTRS-104003-00

تولید کننده:

Cypress Semiconductor

توضیحات:

Capacitance Touch Sensor Modules Custom Single-Touch Cypress Trackpad
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی