کد فنی قطعه: 100-3200-2
کارخانه سازنده Bluetechnix
توضیحات :
Optical Sensor Modules ISM-MT9M025-Mono
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 100-3202-2
کارخانه سازنده Bluetechnix
توضیحات :
Optical Sensor Modules ISM-MT9M131-Color
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 100-3204-2
کارخانه سازنده Bluetechnix
توضیحات :
Optical Sensor Modules ISM-MT9P031-Color
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 100-3206-2
کارخانه سازنده Bluetechnix
توضیحات :
Optical Sensor Modules ISM-MT9M025-Color
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 100-3208-2
کارخانه سازنده Bluetechnix
توضیحات :
Optical Sensor Modules ISM-MT9M025-RCCC
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 100-3210-2
کارخانه سازنده Bluetechnix
توضیحات :
Optical Sensor Modules ISM-MT9P031-Mono
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 27908
کارخانه سازنده Parallax
توضیحات :
Magnetic Sensor Modules Trackball Module
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2810311-USA
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Temperature Sensor Modules MCR-PT100-U-DC
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2810340-USA
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Temperature Sensor Modules MCR-PT100-U
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2810353-USA
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Temperature Sensor Modules MCR-PT100-I
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2810612
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Temperature Sensor Modules MACX MCR-SL-CAC-5-I
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2835558
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Temperature Sensor Modules PI-EX-MB/8/3/D-9SUB
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2864558
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Temperature Sensor Modules MCR-SL-PT100-LP-I
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2864561
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Temperature Sensor Modules MCR-FL-T-LP-I
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 28995
کارخانه سازنده Parallax
توضیحات :
Position Sensor Modules Sharp IR Sensor
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2901949
کارخانه سازنده Phoenix Contact
توضیحات :
Temperature Sensor Modules EEM-TEMP-MA600COMM MODULE FOR EEM
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 29124
کارخانه سازنده Parallax
توضیحات :
Position Sensor Modules Altimeter Module MS5607
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 29124-RT
کارخانه سازنده Parallax
توضیحات :
Position Sensor Modules Altimeter Module MS5607 RETAIL PKG
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: CRASC-GM-390
کارخانه سازنده GHI Electronics
توضیحات :
Current Sensor Modules CURRENT ACS712 GADGETEER MODULE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: CYTRS-104003-00
کارخانه سازنده Cypress Semiconductor
توضیحات :
Capacitance Touch Sensor Modules Custom Single-Touch Cypress Trackpad
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید