×

شماره فنی:

101-1288

تولید کننده:

Rabbit Semiconductor

توضیحات:

Optical Sensor Development Tools SIMPLE SENSOR APPLICATION KIT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

28015

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

Optical Sensor Development Tools PING))) DISTANCE SENSOR ULTRASONIC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

28017

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

Acceleration Sensor Development Tools MEMSIC 2125 Dual- axis Accelerometer
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

28017-RT

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

Acceleration Sensor Development Tools Memsic 2125ACcelerometer,RT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

28022

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

Temperature Sensor Development Tools DS2760 THERMOCOUPLE KIT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

28045

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

Optical Sensor Development Tools iLoad Sensor
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

28380

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

Optical Sensor Development Tools ColorPAL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

430BOOST-TMP006

تولید کننده:

Texas Instruments

توضیحات:

Temperature Sensor Development Tools TMP006 Booster Pack
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

98-0003-3395-9

تولید کننده:

3M

توضیحات:

Touch Sensor Development Tools 10.4" KIT SCT3240CX 4" CX111
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AC103003

تولید کننده:

Microchip

توضیحات:

Touch Sensor Development Tools PIC10F Cap Touch Demo Board
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ACCESS-TOUCH-SS

تولید کننده:

FlexiPanel

توضیحات:

Touch Sensor Development Tools Touch keyed access controller
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ADIS16003/PCBZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Acceleration Sensor Development Tools ADIS16003 Eval Brd
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ADIS16006/PCBZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Acceleration Sensor Development Tools ADIS16006 Eval Brd
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ADIS16133/PCBZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Acceleration Sensor Development Tools ADIS16133 Eval Brd
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ADIS16136/PCBZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Acceleration Sensor Development Tools ADIS16136 Eval Brd
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ADIS16203/PCBZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Acceleration Sensor Development Tools ADIS16203 Eval Board
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ADIS16204/PCBZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Acceleration Sensor Development Tools ADIS16204 EVAL Brd
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ADIS16209/PCBZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Acceleration Sensor Development Tools ADIS16209 Eval Brd
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ADIS16210/PCBZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Acceleration Sensor Development Tools ADIS16210 Eval Brd
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ADIS16223/PCBZ

تولید کننده:

Analog Devices Inc.

توضیحات:

Acceleration Sensor Development Tools ADIS16223 Eval Brd
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی