×

شماره فنی:

015AZ11-X(TH3,F,T)

تولید کننده:

Toshiba

توضیحات:

Zener Diodes 11volts 150mW 2Pin
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

015AZ2.4-X(TH3,F,T

تولید کننده:

Toshiba

توضیحات:

Zener Diodes 2.4volts 150mW 2Pin
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

015AZ4.3-X(TH3,F,T

تولید کننده:

Toshiba

توضیحات:

Zener Diodes 4.3volts 150mW 2Pin
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

015AZ4.7-X(TH3,F,T

تولید کننده:

Toshiba

توضیحات:

Zener Diodes 4.7volts 150mW 2Pin
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

015AZ5.6-X(TH3,F,T

تولید کننده:

Toshiba

توضیحات:

Zener Diodes 5.6volts 150mW 2Pin
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

015AZ6.2-X(TH3,F,T

تولید کننده:

Toshiba

توضیحات:

Zener Diodes 6.2volts 150mW 2Pin
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

015AZ6.8-X(TH3,F,T

تولید کننده:

Toshiba

توضیحات:

Zener Diodes 6.8volts 150mW 2Pin
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

015AZ7.5-X(TH3,F,T

تولید کننده:

Toshiba

توضیحات:

Zener Diodes 7.5volts 150mW 2Pin
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

015AZ9.1-X(TH3,F,T

تولید کننده:

Toshiba

توضیحات:

Zener Diodes 9.1volts 150mW 2Pin
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

020-78267

تولید کننده:

Parallax

توضیحات:

Development Boards & Kits - Other Processors STAMP COLLECTION
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02DZ10-X(TPH3,F)

تولید کننده:

Toshiba

توضیحات:

Zener Diodes 10V 150mW
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02DZ13-X(TPH3,F)

تولید کننده:

Toshiba

توضیحات:

Zener Diodes 13V 150mW
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02DZ16-X(TPH3,F)

تولید کننده:

Toshiba

توضیحات:

Zener Diodes 16V 150mW
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02DZ2.4-X(TPH3,F)

تولید کننده:

Toshiba

توضیحات:

Zener Diodes 2.4V 150mW
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02DZ20-X(TPH3,F)

تولید کننده:

Toshiba

توضیحات:

Zener Diodes 20V 150mW
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02DZ22-X(TPH3,F)

تولید کننده:

Toshiba

توضیحات:

Zener Diodes 22V 150mW
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02DZ24-X(TPH3,F)

تولید کننده:

Toshiba

توضیحات:

Zener Diodes 24V 150mW
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02DZ3.0-X(TPH3,F)

تولید کننده:

Toshiba

توضیحات:

Zener Diodes 3.0V 150mW
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02DZ3.3XTPH3F

تولید کننده:

Toshiba

توضیحات:

Zener Diodes 3.3V 150mW
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

02DZ3.9-X(TPH3,F)

تولید کننده:

Toshiba

توضیحات:

Zener Diodes 3.9V 150mW
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی