×

شماره فنی:

135BN.HMWG

تولید کننده:

Intel

توضیحات:

WiFi / 802.11MODules Centrino Wireless-N N135 Wi-Fi Bluetooth
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

150017-240

تولید کننده:

Anaren

توضیحات:

RF Modules 4.0-8.0GHz Iso 14dB Image Reject 15dB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

20-101-1136

تولید کننده:

Rabbit Semiconductor

توضیحات:

RF Modules RF Module Interface
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

20-101-1265

تولید کننده:

Rabbit Semiconductor

توضیحات:

WiFi / 802.11MODules Model RCM5600W
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

20-101-1276

تولید کننده:

Rabbit Semiconductor

توضیحات:

RF Modules RCM5400W JAPAN
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

20-101-1309

تولید کننده:

Rabbit Semiconductor

توضیحات:

WiFi / 802.11MODules RCM5650w
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2230BN.HMWWB

تولید کننده:

Intel

توضیحات:

WiFi / 802.11MODules Intel Centrino Wireless-N 2230, Single Band, 2X2, Bluetooth
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2313106

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

RF Modules PSI-GPRS/GSM-MODEM RS232-QB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2313355

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

RF Modules PSI-MODEM-GSM/ETH
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2313513

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

RF Modules PSI-MODEM-SMS-REL 6 DI/4DO/AC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2313805

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Bluetooth / 802.15.1MODules PSI-WL-RS232- RS485/BT/2DO
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2314008

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

RF Modules PSI-MODEM-3G/ROUTER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2692788

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Bluetooth / 802.15.1MODules FL BT EPA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2692791

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

WiFi / 802.11MODules FL WLAN EPA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2693091

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

Bluetooth / 802.15.1MODules FL BT EPA AIR SET
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2700448

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

WiFi / 802.11MODules FL WLAN 24AP 802-11-US
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2700449

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

WiFi / 802.11MODules FL WLAN 24 EC 802-11-US
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2700451

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

WiFi / 802.11MODules FL WLAN 24 DAP 802-11-US
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2700452

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

WiFi / 802.11MODules FL WLAN 230AP 802-11-US
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2701344

تولید کننده:

Phoenix Contact

توضیحات:

RF Modules NLC-COM GSM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی