×

شماره فنی:

016-1923-00

تولید کننده:

Tektronix

توضیحات:

Audio/Video Test Equipment PROTECTIVE COVER PROBE SMALL TCP202
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1211E

تولید کننده:

B&K Precision

توضیحات:

Audio/Video Test Equipment NTSC GENERATOR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1253

تولید کننده:

B&K Precision

توضیحات:

Audio/Video Test Equipment HDTV PATTERN GENERAT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1253-KIT

تولید کننده:

B&K Precision

توضیحات:

Audio/Video Test Equipment HDTV PAT GEN W/ KIT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1257

تولید کننده:

B&K Precision

توضیحات:

Audio/Video Test Equipment Portable NTSC Genera
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1275

تولید کننده:

B&K Precision

توضیحات:

Audio/Video Test Equipment Video Monitor Tester
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1280B

تولید کننده:

B&K Precision

توضیحات:

Audio/Video Test Equipment Video Monitor Tester
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

407703A

تولید کننده:

Extech

توضیحات:

Audio/Video Test Equipment SOUND LEVEL METER ANALOG W/CASE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

407706

تولید کننده:

Extech

توضیحات:

Audio/Video Test Equipment SOUND LEVEL METER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

407730

تولید کننده:

Extech

توضیحات:

Audio/Video Test Equipment SOUND LEVEL METER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

407730-NIST

تولید کننده:

Extech

توضیحات:

Audio/Video Test Equipment EXTECH SOUND LEVEL METER W/NIST
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

407732

تولید کننده:

Extech

توضیحات:

Audio/Video Test Equipment SOUND LEVEL METER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

407732-NISTL

تولید کننده:

Extech

توضیحات:

Audio/Video Test Equipment SOUND LEVEL METER 1PT OF CAL W/O DATA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

407736

تولید کننده:

Extech

توضیحات:

Audio/Video Test Equipment SOUND LEVEL METER HIGH ACCURACY TYPE 2
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

407736-NIST

تولید کننده:

Extech

توضیحات:

Audio/Video Test Equipment SOUND METER WITH N
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

407744

تولید کننده:

Extech

توضیحات:

Audio/Video Test Equipment SOUND LEVEL CALIBR
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

407744-NIST

تولید کننده:

Extech

توضیحات:

Audio/Video Test Equipment SOUND LEVEL CAL. W
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

407750

تولید کننده:

Extech

توضیحات:

Audio/Video Test Equipment SOUND LEVEL METER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

407750-NIST

تولید کننده:

Extech

توضیحات:

Audio/Video Test Equipment SOUND LEVEL METER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

407760

تولید کننده:

Extech

توضیحات:

Audio/Video Test Equipment USB SOUND LEVEL DATALOGGER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی