×

شماره فنی:

1000-TCB1C915

تولید کننده:

Silicon Laboratories

توضیحات:

RF Development Tools Test Card Sngle Switch Antenna
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1002-TCB1D434

تولید کننده:

Silicon Laboratories

توضیحات:

RF Development Tools Test Card Tied Antenna
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1004-TCB1D434

تولید کننده:

Silicon Laboratories

توضیحات:

RF Development Tools Test Card Tied Antenna
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1004-TCB1D868

تولید کننده:

Silicon Laboratories

توضیحات:

RF Development Tools Test Card Tied Antenna
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

101-0721

تولید کننده:

Rabbit Semiconductor

توضیحات:

RF Development Tools M2M Application Kit
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

101-0722

تولید کننده:

Rabbit Semiconductor

توضیحات:

RF Development Tools M2M Application Kit INTERNATIONAL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1010-TAB1C470

تولید کننده:

Silicon Laboratories

توضیحات:

RF Development Tools Test Card Sngle Switch Antenna
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1010-TAB1C915

تولید کننده:

Silicon Laboratories

توضیحات:

RF Development Tools Test Card Sngle Switch Antenna
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

101-1040

تولید کننده:

Rabbit Semiconductor

توضیحات:

Bluetooth / 802.15.1 Development Tools BLUETOOTH KIT FOR EMBEDDEDBLUE MODULE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

101-1042

تولید کننده:

Rabbit Semiconductor

توضیحات:

Bluetooth / 802.15.1 Development Tools BLUETOOTH Add on Kit
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

101-1159

تولید کننده:

Rabbit Semiconductor

توضیحات:

RF Development Tools WIRELESS CONTROL APP KIT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

101-1165

تولید کننده:

Rabbit Semiconductor

توضیحات:

RF Development Tools 2.4GHZ WIRELESS APP CONTROL DEV KIT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

101-1266

تولید کننده:

Rabbit Semiconductor

توضیحات:

Zigbee / 802.15.4 Development Tools XBEE ZB Low Power W Chip Antenna
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

101-1284

تولید کننده:

Rabbit Semiconductor

توضیحات:

WiFi / 802.11 Development Tools RCM5600W Standard Development Kit
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

101-1285

تولید کننده:

Rabbit Semiconductor

توضیحات:

WiFi / 802.11 Development Tools MINICORE RCM 5600W WIRELESS DEVE. KIT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

101-1286

تولید کننده:

Rabbit Semiconductor

توضیحات:

Zigbee / 802.15.4 Development Tools XBEE ZB USB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

101-1293

تولید کننده:

Rabbit Semiconductor

توضیحات:

Zigbee / 802.15.4 Development Tools RCM4510 w (ZB) DEVKIT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1012-TAB1D868

تولید کننده:

Silicon Laboratories

توضیحات:

RF Development Tools Test Card Tied Antenna
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1320X-QE128-DSK

تولید کننده:

Freescale Semiconductor

توضیحات:

Zigbee / 802.15.4 Development Tools 1320X QE EVAL KIT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1321XCSK-BDM

تولید کننده:

Freescale Semiconductor

توضیحات:

Zigbee / 802.15.4 Development Tools 1321X STARTER KIT FOR CO
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی