کد فنی قطعه: 1000-TCB1C915
کارخانه سازنده Silicon Laboratories
توضیحات :
RF Development Tools Test Card Sngle Switch Antenna
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1002-TCB1D434
کارخانه سازنده Silicon Laboratories
توضیحات :
RF Development Tools Test Card Tied Antenna
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1004-TCB1D434
کارخانه سازنده Silicon Laboratories
توضیحات :
RF Development Tools Test Card Tied Antenna
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1004-TCB1D868
کارخانه سازنده Silicon Laboratories
توضیحات :
RF Development Tools Test Card Tied Antenna
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 101-0721
کارخانه سازنده Rabbit Semiconductor
توضیحات :
RF Development Tools M2M Application Kit
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 101-0722
کارخانه سازنده Rabbit Semiconductor
توضیحات :
RF Development Tools M2M Application Kit INTERNATIONAL
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1010-TAB1C470
کارخانه سازنده Silicon Laboratories
توضیحات :
RF Development Tools Test Card Sngle Switch Antenna
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1010-TAB1C915
کارخانه سازنده Silicon Laboratories
توضیحات :
RF Development Tools Test Card Sngle Switch Antenna
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 101-1040
کارخانه سازنده Rabbit Semiconductor
توضیحات :
Bluetooth / 802.15.1 Development Tools BLUETOOTH KIT FOR EMBEDDEDBLUE MODULE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 101-1042
کارخانه سازنده Rabbit Semiconductor
توضیحات :
Bluetooth / 802.15.1 Development Tools BLUETOOTH Add on Kit
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 101-1159
کارخانه سازنده Rabbit Semiconductor
توضیحات :
RF Development Tools WIRELESS CONTROL APP KIT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 101-1165
کارخانه سازنده Rabbit Semiconductor
توضیحات :
RF Development Tools 2.4GHZ WIRELESS APP CONTROL DEV KIT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 101-1266
کارخانه سازنده Rabbit Semiconductor
توضیحات :
Zigbee / 802.15.4 Development Tools XBEE ZB Low Power W Chip Antenna
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 101-1284
کارخانه سازنده Rabbit Semiconductor
توضیحات :
WiFi / 802.11 Development Tools RCM5600W Standard Development Kit
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 101-1285
کارخانه سازنده Rabbit Semiconductor
توضیحات :
WiFi / 802.11 Development Tools MINICORE RCM 5600W WIRELESS DEVE. KIT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 101-1286
کارخانه سازنده Rabbit Semiconductor
توضیحات :
Zigbee / 802.15.4 Development Tools XBEE ZB USB
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 101-1293
کارخانه سازنده Rabbit Semiconductor
توضیحات :
Zigbee / 802.15.4 Development Tools RCM4510 w (ZB) DEVKIT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1012-TAB1D868
کارخانه سازنده Silicon Laboratories
توضیحات :
RF Development Tools Test Card Tied Antenna
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1320X-QE128-DSK
کارخانه سازنده Freescale Semiconductor
توضیحات :
Zigbee / 802.15.4 Development Tools 1320X QE EVAL KIT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1321XCSK-BDM
کارخانه سازنده Freescale Semiconductor
توضیحات :
Zigbee / 802.15.4 Development Tools 1321X STARTER KIT FOR CO
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید