کد فنی قطعه: 2085-6010-00
کارخانه سازنده MACOM
توضیحات :
RF Detector 1-18GHz 12pF VSWR 4.0:1
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 20920000001
کارخانه سازنده HARTING
توضیحات :
RFID Transponders RFID TRANSPONDER DUM
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 20926410202
کارخانه سازنده HARTING
توضیحات :
RFID Transponders HA-VIS RFID TRANSPONDER VT 86
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 20926410302
کارخانه سازنده HARTING
توضیحات :
RFID Transponders RFID TRANSPONDER CT89 VPE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 20926410601
کارخانه سازنده HARTING
توضیحات :
RFID Transponders RFID TRANSPONDER SL89 MT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 20926410802
کارخانه سازنده HARTING
توضیحات :
RFID Transponders HA-VIS RFID TRANSPONDER FT 89
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 27995
کارخانه سازنده Parallax
توضیحات :
RF Receiver 433.92 MHZ RF REC. SIP PCB MODULE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 28340
کارخانه سازنده Parallax
توضیحات :
RFID Transponders RFID Reader USB
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 4031-T-B1 B 434
کارخانه سازنده Silicon Laboratories
توضیحات :
RF Transmitter Single Antenna 4031 Rev B1 Tx testcard
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 4032-T-B1 B 470
کارخانه سازنده Silicon Laboratories
توضیحات :
RF Transmitter Single Antenna 4032 Rev B1 Tx testcard
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 4032-T-B1 B 915
کارخانه سازنده Silicon Laboratories
توضیحات :
RF Transmitter 4032 Tx testcard
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 5962-89807012A
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
Modulator / Demodulator AD630SE/883B MOD/ DEMOD IC
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 663MILFT
کارخانه سازنده IDT (Integrated Device Technology)
توضیحات :
Phase Locked Loops - PLL PLL BUILDING BLOCK
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 663MLFT
کارخانه سازنده IDT (Integrated Device Technology)
توضیحات :
Phase Locked Loops - PLL PLL BUILDING BLOCK
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 673M-01LFT
کارخانه سازنده IDT (Integrated Device Technology)
توضیحات :
Phase Locked Loops - PLL PLL BUILDING BLOCK
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 74HC4046AD,652
کارخانه سازنده NXP
توضیحات :
Phase Locked Loops - PLL PHASE LOCKED LOOP
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 74HC4046AN,652
کارخانه سازنده NXP
توضیحات :
Phase Locked Loops - PLL PHASE LOCKED LOOP
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 74HC7046AD,112
کارخانه سازنده NXP
توضیحات :
Phase Locked Loops - PLL PHASE LOCKED LOOP
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 74HC7046ADB,118
کارخانه سازنده NXP
توضیحات :
Phase Locked Loops - PLL PHASE LOCKED LOOP
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 74HC7046AN,112
کارخانه سازنده NXP
توضیحات :
Phase Locked Loops - PLL PHASE LOCKED LOOP
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید