کد فنی قطعه: 006-1-0
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
Potentiometer Tools & Hardware MODEL 43ADAPTER Without Shaft
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 008T000
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
Potentiometer Tools & Hardware ADJUST TOOL
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 015S-203
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
Trimmer Resistors - Through Hole 15S 20K 5% PC MOUNT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 026TB32R100B1A1
کارخانه سازنده CTS
توضیحات :
Potentiometers 10ohms 20% Round Linear Res.
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 026TB32R100B1B1
کارخانه سازنده CTS
توضیحات :
Potentiometers Bush 3/8" Shaft 1" 10OHM 5W wirewound
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 026TB32R102B1B1
کارخانه سازنده CTS
توضیحات :
Potentiometers Bush 3/8" Shaft 1" 1K ohm 5W wirewound
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 026TB32R250B1A1
کارخانه سازنده CTS
توضیحات :
Potentiometers 25ohms 20% Round Linear Res.
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 026TB32R251B1B1
کارخانه سازنده CTS
توضیحات :
Potentiometers Bush 3/8" Shaft 1" 250OHM 5W wirewound
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 026TB32R500B1B1
کارخانه سازنده CTS
توضیحات :
Potentiometers Bush 3/8" Shaft 1" 50OHM 5W wirewound
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 026TB32R502B1B1
کارخانه سازنده CTS
توضیحات :
Potentiometers Bush 3/8" Shaft 1" 5K ohm 5W wirewound
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 026TB32R5AOB1A1
کارخانه سازنده CTS
توضیحات :
Potentiometers 5ohms 20% Round Linear Res.
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 060120A15Z50-2
کارخانه سازنده Anaren
توضیحات :
High Frequency/RF Resistors DC-6.0GHz 8Watts -55C to +125C
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 070Y502T602
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
Trimmer Resistors - Through Hole 1-1/4"REC 5Kohms Printed Circuit Pins
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 102BRACKETFORHL51
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
Resistor Hardware BRACKET FOR HL51
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 103A357K00F
کارخانه سازنده Ohmite
توضیحات :
Wirewound Resistors - Through Hole
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 114BF1A102
کارخانه سازنده Honeywell
توضیحات :
Precision Potentiometers WOONSOCKET POSITION
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 114BF1A102-L813
کارخانه سازنده Honeywell
توضیحات :
Precision Potentiometers WOONSOCKET POSITION
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 114BF1A103
کارخانه سازنده Honeywell
توضیحات :
Precision Potentiometers WOONSOCKET POSITION
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 114BF1A103-L257
کارخانه سازنده Honeywell
توضیحات :
Precision Potentiometers WOONSOCKET POSITION
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 114BF1A103-L790
کارخانه سازنده Honeywell
توضیحات :
Precision Potentiometers WOONSOCKET POSITION
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید