×

شماره فنی:

10AS066K2F35I2SGES

تولید کننده:

Altera

توضیحات:

FPGA - Field Programmable Gate Array Arria 10sX Engineering Sample
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10AT115N2F40E2SGES

تولید کننده:

Altera

توضیحات:

FPGA - Field Programmable Gate Array Arria 10 GT Engineering Sample
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10AT115N4F40E4SGES

تولید کننده:

Altera

توضیحات:

FPGA - Field Programmable Gate Array Arria 10 GT Engineering Sample
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10AT115U4F45E4SGES

تولید کننده:

Altera

توضیحات:

FPGA - Field Programmable Gate Array Arria 10 GT Engineering Sample
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10AX066H4F34I4SGES

تولید کننده:

Altera

توضیحات:

FPGA - Field Programmable Gate Array Arria 10 GX Engineering Sample
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10AX066K3F35I3SGES

تولید کننده:

Altera

توضیحات:

FPGA - Field Programmable Gate Array Arria 10 GX Engineering Sample
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10AX115N1F40I2SGES

تولید کننده:

Altera

توضیحات:

FPGA - Field Programmable Gate Array Arria 10 GX Engineering Sample
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10AX115N2F40I2SGES

تولید کننده:

Altera

توضیحات:

FPGA - Field Programmable Gate Array Arria 10 GX Engineering Sample
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10AX115N4F40I4SGES

تولید کننده:

Altera

توضیحات:

FPGA - Field Programmable Gate Array Arria 10 GX Engineering Sample
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10AX115R4F40I4SGES

تولید کننده:

Altera

توضیحات:

FPGA - Field Programmable Gate Array Arria 10 GX Engineering Sample
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10AX115U1F45I2SGES

تولید کننده:

Altera

توضیحات:

FPGA - Field Programmable Gate Array Arria 10 GX Engineering Sample
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10AX115U2F45I2SGES

تولید کننده:

Altera

توضیحات:

FPGA - Field Programmable Gate Array Arria 10 GX Engineering Sample
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

10AX115U4F45I4SGES

تولید کننده:

Altera

توضیحات:

FPGA - Field Programmable Gate Array Arria 10 GX Engineering Sample
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5962-89841033A

تولید کننده:

Lattice

توضیحات:

SPLD - Simple Programmable Logic Devices SMD Version GAL22V10D 15LR/883
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5AGTFD3H3F35I3N

تولید کننده:

Altera

توضیحات:

FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Arria V GT 13688 LABs 544IOs
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5AGTFD3H3F40I3N

تولید کننده:

Altera

توضیحات:

FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Arria V GT 13688 LABS 704IOs
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5AGTFD3H3F40I5N

تولید کننده:

Altera

توضیحات:

FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Arria V GT 13688 LABS 704IOs
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5AGTFD7H3F35I5N

تولید کننده:

Altera

توضیحات:

FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Arria V GT 19024 LABS 544IOs
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5AGTFD7H3F35I5NES

تولید کننده:

Altera

توضیحات:

FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Arria V GT 19024 LABS 544IOs
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

5AGTFD7K3F40I3N

تولید کننده:

Altera

توضیحات:

FPGA - Field Programmable Gate Array FPGA - Arria V GT 19024 LABS 704IOs
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی