×

شماره فنی:

2D-FIR-E3-U1

تولید کننده:

Lattice

توضیحات:

Programmable Logic IC Development Tools 2D FIR FILTER (ECP3) USER CONFIGURABLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2D-FIR-E3-UT1

تولید کننده:

Lattice

توضیحات:

Programmable Logic IC Development Tools 2D FIR FILTER (ECP3) USER CONFIGURABLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2D-FIR-P2-U1

تولید کننده:

Lattice

توضیحات:

Programmable Logic IC Development Tools 2D FIR FILTER (ECP2) USER CONFIGURABLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2D-FIR-P2-UT1

تولید کننده:

Lattice

توضیحات:

Programmable Logic IC Development Tools 2D FIR FILTER (ECP2) USER CONFIGURABLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2D-FIR-PM-UT1

تولید کننده:

Lattice

توضیحات:

Programmable Logic IC Development Tools 2D FIR FILTER(ECP2M) USER CONFIGURABLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2D-FIR-X2-UT1

تولید کننده:

Lattice

توضیحات:

Programmable Logic IC Development Tools 2D FIR FILTER (XP2) USER CONFIGURABLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

AT18F-DK3

تولید کننده:

Atmel

توضیحات:

Programmable Logic IC Development Tools Development Kit for AT18F Series FPGAs
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ATF15XX-DK3

تولید کننده:

Atmel

توضیحات:

Programmable Logic IC Development Tools CPLD DEV/PROG KIT FOR ATF15XXBE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

DDR3-PHY-E3-U

تولید کننده:

Lattice

توضیحات:

Programmable Logic IC Development Tools DDR3 PHYSICAL INTERFACE (ECP3)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

DDR3-PHY-E3-UT

تولید کننده:

Lattice

توضیحات:

Programmable Logic IC Development Tools DDR3 PHYSICAL INTERFACE (ECP3)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

DK-100G-5SGXEA7N

تولید کننده:

Altera

توضیحات:

Programmable Logic IC Development Tools FPGA Development Kit For 5SGXEA7N2F
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

DK-100G-5SGXEA7NES

تولید کننده:

Altera

توضیحات:

Programmable Logic IC Development Tools FPGA Development Kit For 5SGXEA7N2F ES
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

DK-AS-5SGXEA7N

تولید کننده:

Altera

توضیحات:

Programmable Logic IC Development Tools FPGA Development Kit For 5SGXEA7N2F
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

DK-CYCII-2C20N

تولید کننده:

Altera

توضیحات:

Programmable Logic IC Development Tools FPGA Development Kit For EP2C20F484
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

DK-DEV-2AGX125N

تولید کننده:

Altera

توضیحات:

Programmable Logic IC Development Tools FPGA Development Kit For EP2AGX125
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

DK-DEV-2AGX260N

تولید کننده:

Altera

توضیحات:

Programmable Logic IC Development Tools FPGA Development Kit For EP2AGX260
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

DK-DEV-3C120N

تولید کننده:

Altera

توضیحات:

Programmable Logic IC Development Tools FPGA Development Kit For EP3C120F780
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

DK-DEV-3CLS200N

تولید کننده:

Altera

توضیحات:

Programmable Logic IC Development Tools FPGA Development Kit For EP3CLS200F780
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

DK-DEV-3SL150N

تولید کننده:

Altera

توضیحات:

Programmable Logic IC Development Tools FPGA Development Kit For EP3SL150F152
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

DK-DEV-4CGX150N

تولید کننده:

Altera

توضیحات:

Programmable Logic IC Development Tools FPGA Development Kit For EP4CGX150
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی