×

شماره فنی:

(MAP80-4000)

تولید کننده:

Power-One

توضیحات:

Linear and Switching Power Supplies 80W 5V 14A 12V 4A/ -5V 1A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

08-30466-0025G

تولید کننده:

SL Power

توضیحات:

Linear and Switching Power Supplies COVER FOR GSC25
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

08-30466-0028G

تولید کننده:

SL Power

توضیحات:

Linear and Switching Power Supplies COVER FOR GSM28
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

08-30466-0050G

تولید کننده:

SL Power

توضیحات:

Linear and Switching Power Supplies COVER FOR GLC50
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

08-30466-0065G

تولید کننده:

SL Power

توضیحات:

Linear and Switching Power Supplies COVER FOR GLC65
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

08-30466-0080G

تولید کننده:

SL Power

توضیحات:

Linear and Switching Power Supplies L BRACKET 8.5x4.5x2.5in
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

08-30466-0085G

تولید کننده:

SL Power

توضیحات:

Linear and Switching Power Supplies L BRACKET 8x4.5x2.35in
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

08-30466-0150G

تولید کننده:

SL Power

توضیحات:

Linear and Switching Power Supplies COVER FOR GLD150 7.0 X 4.50 X 1.95
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

08-30466-020WG

تولید کننده:

SL Power

توضیحات:

Linear and Switching Power Supplies COVER FOR GSC20
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

08-30466-1065G

تولید کننده:

SL Power

توضیحات:

Linear and Switching Power Supplies COVER - GLx65sINGLE 5.00 X 3.30 X 1.50
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

08-30466-1080G

تولید کننده:

SL Power

توضیحات:

Linear and Switching Power Supplies
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

08-30466-1130G

تولید کننده:

SL Power

توضیحات:

Linear and Switching Power Supplies COVER GPC130/GPM130
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

08-30466-1140G

تولید کننده:

SL Power

توضیحات:

Linear and Switching Power Supplies COVER Gxx140MODELS
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

08-30466-1175G

تولید کننده:

SL Power

توضیحات:

Linear and Switching Power Supplies L BRACKET - GLx75 MULTIPLE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

08-30466-1200G

تولید کننده:

SL Power

توضیحات:

Linear and Switching Power Supplies COVER FOR GPC200D
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

08-30466-2075G

تولید کننده:

SL Power

توضیحات:

Linear and Switching Power Supplies COVER FOR GLC75
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

08-30466-2110G

تولید کننده:

SL Power

توضیحات:

Linear and Switching Power Supplies COVER FOR GPFC110
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

08-30466-2125G

تولید کننده:

SL Power

توضیحات:

Linear and Switching Power Supplies COVER FOR GLC25
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

08-30466-2175G

تولید کننده:

SL Power

توضیحات:

Linear and Switching Power Supplies COVER FOR GLC75-110
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

09-115CF

تولید کننده:

SL Power

توضیحات:

Linear and Switching Power Supplies GPF SERIES COVER
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی