×

شماره فنی:

08004BULK

تولید کننده:

Wiremold

توضیحات:

Power Outlet Strips MOUNTING BRACKET 3/BAG
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1301360025

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Power Outlet Strips 20A-125V 5-20UL MULTI-TAP BOX
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1301360033

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Power Outlet Strips 15A-125V UL/CSA MULTI-TAP BOX
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1301360035

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Power Outlet Strips MULT-OUTLET BOX 12/3SOW 25'
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1301360038

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Power Outlet Strips 31593 50' 12-3sO 1447PLUG
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1301360039

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Power Outlet Strips 31593 50FT 14-3-SO 1447 PLUG
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1301360043

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Power Outlet Strips MULTI-TAP W 25FT 12-3-SO 1449PLUG
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1301360053

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Power Outlet Strips MULTI-TAP BOX 20A-125/250UL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1301360058

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Power Outlet Strips 20A-125V L5-20UL MULTI-TAP BOX
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1301360059

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Power Outlet Strips MULTI-TAP W 25FT 12-3-SO 2647PLUG
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1301360066

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Power Outlet Strips 3510 W/25FT. #14/3 CORD
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

13013677

تولید کننده:

Glenair

توضیحات:

Power Outlet Strips
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1301430095

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Power Outlet Strips 1447 W25FT 14-3-SO 1547
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1301430102

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Power Outlet Strips 1447 W50FT 14-3-SO 1547
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1301430104

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Power Outlet Strips 1447 W50FT 16-3sOW 1547
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1301430113

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Power Outlet Strips 1447 W100FT 16-3-SO 1547
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1301430129

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Power Outlet Strips 5-20 12GAUGE 100' WATERTITE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1301430159

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Power Outlet Strips 14W49 50FT 14-3-SO 15W49
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1301430193

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Power Outlet Strips 24W47 W50FT 16-3-SO 25W47
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1301430221

تولید کننده:

Molex

توضیحات:

Power Outlet Strips 26W47 W/25 12-3SO 27W47
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی