کد فنی قطعه: 254-05KP0B-RO
کارخانه سازنده Kobitone
توضیحات :
Microphones COND MIC 9.0X9.7MM
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 254-ECM36-RO
کارخانه سازنده Kobitone
توضیحات :
Microphones 3.0 x 1.5mm -46dB
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 254-ECM446-RO
کارخانه سازنده Kobitone
توضیحات :
Microphones 4 x 1.5mm -46dB
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 254-ECM46-RO
کارخانه سازنده Kobitone
توضیحات :
Microphones 4.0 x 1.5mm -46dB
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 254-ECM602-RO
کارخانه سازنده Kobitone
توضیحات :
Microphones 6.0 x 1.3mm -42dB
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 254-ECM6040-RO
کارخانه سازنده Kobitone
توضیحات :
Microphones OMNIDIRECT 6x5mm
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 254-ECM6042F-RO
کارخانه سازنده Kobitone
توضیحات :
Microphones 6 x 2.7mm -42dB
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 254-ECM6044-RO
کارخانه سازنده Kobitone
توضیحات :
Microphones 6 x 2.7mm -44dB
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 254-ECM604-RO
کارخانه سازنده Kobitone
توضیحات :
Microphones 6.0 x 1.5mm -40dB
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 254-ECM605-RO
کارخانه سازنده Kobitone
توضیحات :
Microphones 6 x 5.0mm -50dB
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 254-ECM60-RO
کارخانه سازنده Kobitone
توضیحات :
Microphones 6.0 x 2.2mm -40dB
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 254-ECM61-RO
کارخانه سازنده Kobitone
توضیحات :
Microphones 6.0 x 2.7mm
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 254-ECM62-RO
کارخانه سازنده Kobitone
توضیحات :
Microphones 6.0 x 2.7mm -42dB
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 254-ECM640-RO
کارخانه سازنده Kobitone
توضیحات :
Microphones OMNIDIRECT 6x3.4mm
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 254-ECM6443-RO
کارخانه سازنده Kobitone
توضیحات :
Microphones OMNIDIRECT 6x5.4mm
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 254-ECM644-RO
کارخانه سازنده Kobitone
توضیحات :
Microphones 6.0 x 5.0mm -44dB
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 254-ECM67-RO
کارخانه سازنده Kobitone
توضیحات :
Microphones 6 x 5.0mm -47dB
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 254-ECM90-RO
کارخانه سازنده Kobitone
توضیحات :
Microphones 9.7 x 6.5mm -50dB
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 254-ECM92-RO
کارخانه سازنده Kobitone
توضیحات :
Microphones 9.7 x 6.7mm -42dB
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 254-ECM944-RO
کارخانه سازنده Kobitone
توضیحات :
Microphones OMNIDIRECT 9.4x6.5mm
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید