×

شماره فنی:

254-05KP0B-RO

تولید کننده:

Kobitone

توضیحات:

Microphones COND MIC 9.0X9.7MM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254-ECM36-RO

تولید کننده:

Kobitone

توضیحات:

Microphones 3.0 x 1.5mm -46dB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254-ECM446-RO

تولید کننده:

Kobitone

توضیحات:

Microphones 4 x 1.5mm -46dB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254-ECM46-RO

تولید کننده:

Kobitone

توضیحات:

Microphones 4.0 x 1.5mm -46dB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254-ECM602-RO

تولید کننده:

Kobitone

توضیحات:

Microphones 6.0 x 1.3mm -42dB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254-ECM6040-RO

تولید کننده:

Kobitone

توضیحات:

Microphones OMNIDIRECT 6x5mm
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254-ECM6042F-RO

تولید کننده:

Kobitone

توضیحات:

Microphones 6 x 2.7mm -42dB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254-ECM6044-RO

تولید کننده:

Kobitone

توضیحات:

Microphones 6 x 2.7mm -44dB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254-ECM604-RO

تولید کننده:

Kobitone

توضیحات:

Microphones 6.0 x 1.5mm -40dB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254-ECM605-RO

تولید کننده:

Kobitone

توضیحات:

Microphones 6 x 5.0mm -50dB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254-ECM60-RO

تولید کننده:

Kobitone

توضیحات:

Microphones 6.0 x 2.2mm -40dB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254-ECM61-RO

تولید کننده:

Kobitone

توضیحات:

Microphones 6.0 x 2.7mm
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254-ECM62-RO

تولید کننده:

Kobitone

توضیحات:

Microphones 6.0 x 2.7mm -42dB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254-ECM640-RO

تولید کننده:

Kobitone

توضیحات:

Microphones OMNIDIRECT 6x3.4mm
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254-ECM6443-RO

تولید کننده:

Kobitone

توضیحات:

Microphones OMNIDIRECT 6x5.4mm
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254-ECM644-RO

تولید کننده:

Kobitone

توضیحات:

Microphones 6.0 x 5.0mm -44dB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254-ECM67-RO

تولید کننده:

Kobitone

توضیحات:

Microphones 6 x 5.0mm -47dB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254-ECM90-RO

تولید کننده:

Kobitone

توضیحات:

Microphones 9.7 x 6.5mm -50dB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254-ECM92-RO

تولید کننده:

Kobitone

توضیحات:

Microphones 9.7 x 6.7mm -42dB
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

254-ECM944-RO

تولید کننده:

Kobitone

توضیحات:

Microphones OMNIDIRECT 9.4x6.5mm
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی