×

شماره فنی:

1.004.022

تولید کننده:

Texas Instruments

توضیحات:

LDO Voltage Regulators Series 3-Terminal
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

140-50Q5-102Z-RC

تولید کننده:

Xicon

توضیحات:

Ceramic Disc Capacitors 50V 1000pF Z5V +80%/-20% Tol
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1ED020I12-B2

تولید کننده:

Infineon

توضیحات:

Gate Drivers DRIVER IC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1ED020I12F2XUMA1

تولید کننده:

Infineon

توضیحات:

Gate Drivers DRIVER IC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2ED020I06-FI

تولید کننده:

Infineon

توضیحات:

Gate Drivers Dual IGBT Driver IC 650V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2ED020I12-F2

تولید کننده:

Infineon

توضیحات:

Gate Drivers DRIVER IC
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2ED020I12-FI

تولید کننده:

Infineon

توضیحات:

Gate Drivers MOS DVR2A Dual Hi/Lo Sde Half Brdg No-Inv
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2ED300C17-S ROHS

تولید کننده:

Infineon

توضیحات:

Gate Drivers HALFBRIDGE DRV 30A DC/DC 1700V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2ED300C17-ST ROHS

تولید کننده:

Infineon

توضیحات:

Gate Drivers HALFBRIDGE DRV 30A DC/DC 1700V
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2T03-01QDCKRG4Q1

تولید کننده:

Texas Instruments

توضیحات:

Supervisory Circuits Auto Cat Single Vltg Detectors
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2T03G15QDCKRG4Q

تولید کننده:

Texas Instruments

توضیحات:

Supervisory Circuits Auto Cat Sgl Vltg Detectors
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2T09I50QDBVRG4Q

تولید کننده:

Texas Instruments

توضیحات:

Supervisory Circuits Auto Cat 3-Pin Sply Vltg Sup
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2T09J25QDBVRG4Q

تولید کننده:

Texas Instruments

توضیحات:

Supervisory Circuits Auto Cat 3-Pin Sply Vltg Sup
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2T25-50QFRG4Q1

تولید کننده:

Texas Instruments

توضیحات:

Supervisory Circuits Auto Cat Processor Sup Circuits
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2T36L30MDBVREPG4

تولید کننده:

Texas Instruments

توضیحات:

Supervisory Circuits EP NanoPwr Sup Circuits
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2U3809K33QDBVRG4Q1

تولید کننده:

Texas Instruments

توضیحات:

Supervisory Circuits Auto Cat Supply Vltg Sup
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2U3809L30QDBVRG4Q1

تولید کننده:

Texas Instruments

توضیحات:

Supervisory Circuits Auto Cat Supply Vltg Sup
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2U3820-50QDBVRG4Q1

تولید کننده:

Texas Instruments

توضیحات:

Supervisory Circuits Auto Cat Proc Super Circuits
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2U3823-25QDBVRG4Q1

تولید کننده:

Texas Instruments

توضیحات:

Supervisory Circuits Auto Cat Supply Vltg Sup
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

2U3823-33QDBVRG4Q1

تولید کننده:

Texas Instruments

توضیحات:

Supervisory Circuits Auto Cat Supply Vltg Sup
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی