کد فنی قطعه: 1ED020I12-B2
کارخانه سازنده Infineon
توضیحات :
Gate Drivers DRIVER IC
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1ED020I12-BT
کارخانه سازنده Infineon
توضیحات :
Gate Drivers DRIVER IC
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1ED020I12F2XUMA1
کارخانه سازنده Infineon
توضیحات :
Gate Drivers DRIVER IC
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2ED020I06-FI
کارخانه سازنده Infineon
توضیحات :
Gate Drivers Dual IGBT Driver IC 650V
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2ED020I12-FI
کارخانه سازنده Infineon
توضیحات :
Gate Drivers MOS DVR2A Dual Hi/Lo Sde Half Brdg No-Inv
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2ED300C17-S ROHS
کارخانه سازنده Infineon
توضیحات :
Gate Drivers HALFBRIDGE DRV 30A DC/DC 1700V
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2T03-01QDCKRG4Q1
کارخانه سازنده Texas Instruments
توضیحات :
Supervisory Circuits Auto Cat Single Vltg Detectors
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2T05H33QDCKRG4Q
کارخانه سازنده Texas Instruments
توضیحات :
Supervisory Circuits Auto Cat Dual Vltg Detectors
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2T09I50QDBVRG4Q
کارخانه سازنده Texas Instruments
توضیحات :
Supervisory Circuits Auto Cat 3-Pin Sply Vltg Sup
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2T09J25QDBVRG4Q
کارخانه سازنده Texas Instruments
توضیحات :
Supervisory Circuits Auto Cat 3-Pin Sply Vltg Sup
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2T13K33MDBVREPG4
کارخانه سازنده Texas Instruments
توضیحات :
Supervisory Circuits EP Proc Sup Circuits
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2T28-33QDBVRG4Q1
کارخانه سازنده Texas Instruments
توضیحات :
Supervisory Circuits Auto Cat Processor Sup Circuits
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2U3809K33QDBVRG4Q1
کارخانه سازنده Texas Instruments
توضیحات :
Supervisory Circuits Auto Cat Supply Vltg Sup
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2U3820-50QDBVRG4Q1
کارخانه سازنده Texas Instruments
توضیحات :
Supervisory Circuits Auto Cat Proc Super Circuits
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2U3823-50QDBVRG4Q1
کارخانه سازنده Texas Instruments
توضیحات :
Supervisory Circuits Auto Cat Supply Vltg Sup
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2U3824-25QDBVRG4Q1
کارخانه سازنده Texas Instruments
توضیحات :
Supervisory Circuits Auto Cat Supply Vltg Sup
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2U3824-33QDBVRG4Q1
کارخانه سازنده Texas Instruments
توضیحات :
Supervisory Circuits Auto Cat Supply Vltg Sup
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2U3825-33QDBVRG4Q1
کارخانه سازنده Texas Instruments
توضیحات :
Supervisory Circuits Auto Cat Processor Sup Circuits
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2U3836K33QDBVRG4Q1
کارخانه سازنده Texas Instruments
توضیحات :
Supervisory Circuits Auto Cat 220nA Sup
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 2U3837E18QDBVRG4Q1
کارخانه سازنده Texas Instruments
توضیحات :
Supervisory Circuits Auto Cat 220nA Sup
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید