کد فنی قطعه: 0040.5000.2
کارخانه سازنده Schurter
توضیحات :
AC Power Entry Modules INLET FUSED
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0040.5001.2
کارخانه سازنده Schurter
توضیحات :
AC Power Entry Modules POWER ENTRY MODUL 10A
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0040.5015
کارخانه سازنده Schurter
توضیحات :
AC Power Entry Modules 8843 POWER ENTRY MODUL 10
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0098.005
کارخانه سازنده Schurter
توضیحات :
AC Power Entry Modules SEALING RING
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0098.0050
کارخانه سازنده Schurter
توضیحات :
AC Power Entry Modules rubber seals for 3101.0125
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0098.0077
کارخانه سازنده Schurter
توضیحات :
AC Power Entry Modules ACCESSORIES GSP
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0098.0078
کارخانه سازنده Schurter
توضیحات :
AC Power Entry Modules INSULATION COVER GSF
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0098.0086
کارخانه سازنده Schurter
توضیحات :
AC Power Entry Modules ACCESSORIES CMF8
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0098.0087
کارخانه سازنده Schurter
توضیحات :
AC Power Entry Modules ACCESSORIES CMF8
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0098.0088
کارخانه سازنده Schurter
توضیحات :
AC Power Entry Modules ACCESSORIES CMF8
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0098.0092
کارخانه سازنده Schurter
توضیحات :
AC Power Entry Modules LOCKING PIN GSF
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0098.0103
کارخانه سازنده Schurter
توضیحات :
AC Power Entry Modules SEALING KIT FOR APPLICANC
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0-1103426-1
کارخانه سازنده TE Connectivity
توضیحات :
Heavy Duty Power Connectors HC.26 4POS 4,4mALE PIN INSERT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0-1103427-1
کارخانه سازنده TE Connectivity
توضیحات :
Heavy Duty Power Connectors HC.26 4POS 4,4mALE SCKT INSERT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0-1103427-2
کارخانه سازنده TE Connectivity
توضیحات :
Heavy Duty Power Connectors HC.26inSERT 4P SKT 28-22AWG
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0-1103428-1
کارخانه سازنده TE Connectivity
توضیحات :
Heavy Duty Power Connectors HC.26 8POS Type III+ MALE PIN INSERT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0-1103429-1
کارخانه سازنده TE Connectivity
توضیحات :
Heavy Duty Power Connectors HC.26 8POS Type III+ FEMALE SCKT INSERT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0-1103430-1
کارخانه سازنده TE Connectivity
توضیحات :
Heavy Duty Power Connectors HC.26 4POS LCP PCB MALE PIN INSERT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0-1103431-1
کارخانه سازنده TE Connectivity
توضیحات :
Heavy Duty Power Connectors HC.26 12POS TypeIII+ MALE PIN INSERT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0-1103432-1
کارخانه سازنده TE Connectivity
توضیحات :
Heavy Duty Power Connectors HC.26 12POS TypeIII+ FEMALE SCKT INSERT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید