×

شماره فنی:

1010B

تولید کننده:

Staco

توضیحات:

Industrial Transformers TRANS VAR 0-120V 10A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1010B-2

تولید کننده:

Staco

توضیحات:

Industrial Transformers TRANS VAR 0-240V 10A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1010BCT

تولید کننده:

Staco

توضیحات:

Industrial Transformers 120V 10.0A Screening and Cover
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1010BCT-2

تولید کننده:

Staco

توضیحات:

Industrial Transformers 0-240/0-280Vout 10A 240Vin w/enclosure
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1020B-2

تولید کننده:

Staco

توضیحات:

Industrial Transformers 480V 0-480/0-560Vout 240V 0-560Vout 3.5A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1020B-3

تولید کننده:

Staco

توضیحات:

Industrial Transformers 480/240V 3.5A 3 Phase
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1020BCT

تولید کننده:

Staco

توضیحات:

Industrial Transformers 240/120V 3.5A Screening and Cover
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1020BCT-2

تولید کننده:

Staco

توضیحات:

Industrial Transformers 480V 0-480/0-560Vout 240V 0-560Vout 3.5A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1020BCT-3

تولید کننده:

Staco

توضیحات:

Industrial Transformers 480V 0-480/0-560Vout 240V 0-560Vout 3.5A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1210B-3

تولید کننده:

Staco

توضیحات:

Industrial Transformers 240Vin 0-240Vout 12A Three Phase
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1210BCT

تولید کننده:

Staco

توضیحات:

Industrial Transformers 120V 12.0A Screening and Cover
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1210BCT-2

تولید کننده:

Staco

توضیحات:

Industrial Transformers 240Vin 0-240Vout 12A Sing. w/enclosure
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1210BCT-3

تولید کننده:

Staco

توضیحات:

Industrial Transformers 240Vin 0-240Vout 12A 3 phase w/enclosure
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1220B

تولید کننده:

Staco

توضیحات:

Industrial Transformers 240Vin 5A 0-240Vout
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1220B-3

تولید کننده:

Staco

توضیحات:

Industrial Transformers 480Vin 0-480Vout 5A Three Phase
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1220BCT

تولید کننده:

Staco

توضیحات:

Industrial Transformers 240V 5.0A Screening and Cover
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1220BCT-2

تولید کننده:

Staco

توضیحات:

Industrial Transformers 480Vin 0-480Vout 5A Sing. w/enclosure
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

146-0121-S

تولید کننده:

Staco

توضیحات:

Industrial Transformers Brush
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1510

تولید کننده:

Staco

توضیحات:

Industrial Transformers 120V in 15.0A 0-120/0-140vout
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1510-2

تولید کننده:

Staco

توضیحات:

Industrial Transformers VARIAC 0-140 15A
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی