×

شماره فنی:

006-0-1

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Potentiometers TRIMMER SHAFT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

006-1-1

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Potentiometer Tools & Hardware MODEL 43ADAPTER With Flush Shaft
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

006-1-2

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Potentiometer Tools & Hardware MODEL 43ADAPTER With 0.57" Shaft
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

006-1-3

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Potentiometer Tools & Hardware MODEL 43ADAPTER With 0.875" Shaft
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

006-2-1/621

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Potentiometer Tools & Hardware MODEL 70ADAPTER With Flush Shaft
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

008T308

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Potentiometer Tools & Hardware BROADBAND TOOL
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

026T419S101A1A1

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Potentiometers 100ohms 10% SD Slot Linear Res.
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

026TB32R101B1A1

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Potentiometers 100ohms 20% Round Linear Res.
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

026TB32R101B1B1

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Potentiometers Bush 3/8" Shaft 1" 100OHM 5W wirewound
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

026TB32R102B1A1

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Potentiometers 1Kohms 20% Round Linear Res.
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

026TB32R103B1B1

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Potentiometers Bush 3/8" Shaft 1" 10K ohm 5W wirewound
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

026TB32R250B1B1

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Potentiometers Bush 3/8" Shaft 1" 25OHM 5W wirewound
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

026TB32R251B1A1

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Potentiometers 250ohms 20% Round Linear Res.
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

026TB32R253B1A1

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Potentiometers 25Kohms 20% Round Linear Res.
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

026TB32R253B1B1

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Potentiometers Bush 3/8" Shaft 1" 25K ohm 5W wirewound
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

026TB32R500B1A1

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Potentiometers 50ohms 20% Round Linear Res.
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

026TB32R501B1A1

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Potentiometers 500ohms 20% Round Linear Res.
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

026TB32R501B1B1

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Potentiometers Bush 3/8" Shaft 1" 500OHM 5W wirewound
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

026TB32R5A0B1B1

تولید کننده:

CTS

توضیحات:

Potentiometers Bush 3/8" Shaft 1" 5OHM 5W wirewound
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

070Y102T659

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Trimmer Resistors - Through Hole 1-1/4"REC 1Kohms Printed Circuit Pins
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی