کد فنی قطعه: 1SS364T5LFT
کارخانه سازنده Toshiba
توضیحات :
PIN Diodes DUAL PIN DIODE
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1SS381TL3FT
کارخانه سازنده Toshiba
توضیحات :
PIN Diodes PIN Diode
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1SV263-TL-E
کارخانه سازنده ON Semiconductor
توضیحات :
PIN Diodes PIN DI SINGLE RS 4OHM
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1SV264-TL-E
کارخانه سازنده ON Semiconductor
توضیحات :
PIN Diodes PIN DI SERIES RS 4OHM
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: APD0510-210
کارخانه سازنده Skyworks
توضیحات :
PIN Diodes Theta jc=100 C/W -65C +175C
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: APD0510-219
کارخانه سازنده Skyworks
توضیحات :
PIN Diodes Theta jc=190 C/W -65C +175C
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: APD0805-210
کارخانه سازنده Skyworks
توضیحات :
PIN Diodes Theta jc=100 C/W -65C +175C
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: APD0805-219
کارخانه سازنده Skyworks
توضیحات :
PIN Diodes Theta jc=180 C/W -65C +175C
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: APD0805-240
کارخانه سازنده Skyworks
توضیحات :
PIN Diodes Theta jc=180 C/W -65C +175C
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: APD0810-219
کارخانه سازنده Skyworks
توضیحات :
PIN Diodes Theta jc=160 C/W -65C +175C
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: APD0810-240
کارخانه سازنده Skyworks
توضیحات :
PIN Diodes Theta jc=160 C/W -65C +175C
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: APD1510-203
کارخانه سازنده Skyworks
توضیحات :
PIN Diodes Theta jc=90 C/W -65C +175C
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: APD1510-210
کارخانه سازنده Skyworks
توضیحات :
PIN Diodes Theta jc=80 C/W -65C +175C
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: APD1510-219
کارخانه سازنده Skyworks
توضیحات :
PIN Diodes Theta jc=160 C/W -65C +175C
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: APD1520-240
کارخانه سازنده Skyworks
توضیحات :
PIN Diodes Theta jc=130 C/W -65C +175C
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: ASML-5829-TR2G
کارخانه سازنده Avago Technologies
توضیحات :
PIN Diodes PIN Diode Limiter
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BA 592 E6433
کارخانه سازنده Infineon
توضیحات :
PIN Diodes Silicon RF Switching Diode 35V 100mA
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BA 595 E6327
کارخانه سازنده Infineon
توضیحات :
PIN Diodes Silicon PIN Diode 50V 100mA
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BA 595 E6433
کارخانه سازنده Infineon
توضیحات :
PIN Diodes Silicon PIN Diode 50V 100mA
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: BA 885 E6327
کارخانه سازنده Infineon
توضیحات :
PIN Diodes Silicon PIN Diode
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید