×

شماره فنی:

1SS364T5LFT

تولید کننده:

Toshiba

توضیحات:

PIN Diodes DUAL PIN DIODE
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1SS381TL3FT

تولید کننده:

Toshiba

توضیحات:

PIN Diodes PIN Diode
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1SV263-TL-E

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

PIN Diodes PIN DI SINGLE RS 4OHM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

1SV264-TL-E

تولید کننده:

ON Semiconductor

توضیحات:

PIN Diodes PIN DI SERIES RS 4OHM
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

APD0510-210

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

PIN Diodes Theta jc=100 C/W -65C +175C
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

APD0510-219

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

PIN Diodes Theta jc=190 C/W -65C +175C
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

APD0805-210

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

PIN Diodes Theta jc=100 C/W -65C +175C
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

APD0805-219

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

PIN Diodes Theta jc=180 C/W -65C +175C
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

APD0805-240

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

PIN Diodes Theta jc=180 C/W -65C +175C
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

APD0810-219

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

PIN Diodes Theta jc=160 C/W -65C +175C
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

APD0810-240

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

PIN Diodes Theta jc=160 C/W -65C +175C
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

APD1510-203

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

PIN Diodes Theta jc=90 C/W -65C +175C
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

APD1510-210

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

PIN Diodes Theta jc=80 C/W -65C +175C
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

APD1510-219

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

PIN Diodes Theta jc=160 C/W -65C +175C
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

APD1520-240

تولید کننده:

Skyworks

توضیحات:

PIN Diodes Theta jc=130 C/W -65C +175C
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

ASML-5829-TR2G

تولید کننده:

Avago Technologies

توضیحات:

PIN Diodes PIN Diode Limiter
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BA 592 E6433

تولید کننده:

Infineon

توضیحات:

PIN Diodes Silicon RF Switching Diode 35V 100mA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BA 595 E6327

تولید کننده:

Infineon

توضیحات:

PIN Diodes Silicon PIN Diode 50V 100mA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BA 595 E6433

تولید کننده:

Infineon

توضیحات:

PIN Diodes Silicon PIN Diode 50V 100mA
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

BA 885 E6327

تولید کننده:

Infineon

توضیحات:

PIN Diodes Silicon PIN Diode
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی