کد فنی قطعه: 0W589-005-XDS
کارخانه سازنده ON Semiconductor
توضیحات :
Audio A/D Converter ICs AUDIO AD/DA
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0W589-007-XDS
کارخانه سازنده ON Semiconductor
توضیحات :
Audio A/D Converter ICs AUDIO AD/DA
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0W633-002-XTP
کارخانه سازنده ON Semiconductor
توضیحات :
Audio A/D Converter ICs AUDIO AD/DA
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0W653-005-XDS
کارخانه سازنده ON Semiconductor
توضیحات :
Audio A/D Converter ICs AUDIO AD/DA
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1510P08-U
کارخانه سازنده THAT Corporation
توضیحات :
Audio Amplifiers High-Perform. Audio Preamp 6dB DIP-8
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1510S08-U
کارخانه سازنده THAT Corporation
توضیحات :
Audio Amplifiers Audio Preamp IC
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1510S14-U
کارخانه سازنده THAT Corporation
توضیحات :
Audio Amplifiers High-Perform. Audio Preamp 6dB SO14
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1510W16-UR
کارخانه سازنده THAT Corporation
توضیحات :
Audio Amplifiers High-Perform. Audio Preamp 6dB
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1512P08-U
کارخانه سازنده THAT Corporation
توضیحات :
Audio Amplifiers High-Perform. Audio Preamp 0dB DIP-8
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1512S08-U
کارخانه سازنده THAT Corporation
توضیحات :
Audio Amplifiers High-Perform. Audio Preamp 0dB SOIC-8
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1570N16-U
کارخانه سازنده THAT Corporation
توضیحات :
Microphone Preamplifiers Low Noise Differential Pre-amp
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 1583N16-U
کارخانه سازنده THAT Corporation
توضیحات :
Microphone Preamplifiers Lw-Noise Differntial Audio Preamp IC
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 416940022-3
کارخانه سازنده Digital View
توضیحات :
Audio DSPs Audio Module
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 4171200XX-3
کارخانه سازنده Digital View
توضیحات :
Audio DSPs M3-200
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 4172000XX-3
کارخانه سازنده Digital View
توضیحات :
Audio DSPs M3-310 Player w/LVDS & TTL Output
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 5171N32-U
کارخانه سازنده THAT Corporation
توضیحات :
Microphone Preamplifiers High-Perform Digital Pre-Amp Controller
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: ACS32201XTAGZBX
کارخانه سازنده IDT (Integrated Device Technology)
توضیحات :
Audio Amplifiers
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AD1833AASTZ
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
Audio D/A Converter ICs 6 CH24 Bit 192 kHz Audio IC
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AD1851RZ
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
Audio D/A Converter ICs IC MONO 16-BIT AUDIO
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: AD1851RZ-J
کارخانه سازنده Analog Devices Inc.
توضیحات :
Audio D/A Converter ICs IC MONO 16-BIT AUDIO
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید