کد فنی قطعه: 001-0001
کارخانه سازنده LS Research
توضیحات :
Antennas 2.4GHz Dipole Antenna
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 001-0002
کارخانه سازنده LS Research
توضیحات :
Antennas 900 MHz Dipole Antenna
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 006-0-1
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
Potentiometers TRIMMER SHAFT
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 006-1-0
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
Potentiometer Tools & Hardware MODEL 43ADAPTER Without Shaft
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 006-1-1
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
Potentiometer Tools & Hardware MODEL 43ADAPTER With Flush Shaft
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 006-1-2
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
Potentiometer Tools & Hardware MODEL 43ADAPTER With 0.57" Shaft
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 006-1-3
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
Potentiometer Tools & Hardware MODEL 43ADAPTER With 0.875" Shaft
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 006-2-1/621
کارخانه سازنده Vishay
توضیحات :
Potentiometer Tools & Hardware MODEL 70ADAPTER With Flush Shaft
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0067001002
کارخانه سازنده Laird Technologies
توضیحات :
EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L 16"xW .32"xH .11" SLOT MOUNT (RCC)
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0067001102
کارخانه سازنده Laird Technologies
توضیحات :
EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L 16"xW .60"xH .22" SLOT MOUNT (RCC)
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0067005602
کارخانه سازنده Laird Technologies
توضیحات :
EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L 16"xW .32"xH .11" VARI SLOT MNT (RCC)
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0077002602
کارخانه سازنده Laird Technologies
توضیحات :
EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L.975"xW.13"xH.37" SLOT MOUNT (BeCu)
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0077002902
کارخانه سازنده Laird Technologies
توضیحات :
EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L.343"xW.32"xH.80" SLOT MOUNT (BeCu)
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0077003702
کارخانه سازنده Laird Technologies
توضیحات :
EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L1.48"xW.12"xH.31" SLOT MOUNT (BeCu)
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0077004102
کارخانه سازنده Laird Technologies
توضیحات :
EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L.543"xW.28"xH .11" SLOT MOUNT (BeCu)
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0077005602
کارخانه سازنده Laird Technologies
توضیحات :
EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L 16"xW .32"xH .11" VARI SLOT MNT BeCu
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0077005702
کارخانه سازنده Laird Technologies
توضیحات :
EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L 16"xW .60"xH .22" VARI SLOT MNT BeCu
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0077007502
کارخانه سازنده Laird Technologies
توضیحات :
EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L 16"xW .325"xH .10" DUAL SLOT (BeCu)
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0077007702
کارخانه سازنده Laird Technologies
توضیحات :
EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L16"xW.191"xH.065" COMPACT PCI (BeCu)
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید
کد فنی قطعه: 0077009802
کارخانه سازنده Laird Technologies
توضیحات :
EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L14.59"xW.32"xH.11" ALTERNATE SLOT BeCu
دیتاشیتنمایش بیشتر
ثبت خرید