×

شماره فنی:

001-0001

تولید کننده:

LS Research

توضیحات:

Antennas 2.4GHz Dipole Antenna
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

001-0002

تولید کننده:

LS Research

توضیحات:

Antennas 900 MHz Dipole Antenna
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

006-0-1

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Potentiometers TRIMMER SHAFT
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

006-1-0

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Potentiometer Tools & Hardware MODEL 43ADAPTER Without Shaft
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

006-1-1

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Potentiometer Tools & Hardware MODEL 43ADAPTER With Flush Shaft
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

006-1-2

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Potentiometer Tools & Hardware MODEL 43ADAPTER With 0.57" Shaft
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

006-1-3

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Potentiometer Tools & Hardware MODEL 43ADAPTER With 0.875" Shaft
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

006-2-1/621

تولید کننده:

Vishay

توضیحات:

Potentiometer Tools & Hardware MODEL 70ADAPTER With Flush Shaft
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0067001002

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L 16"xW .32"xH .11" SLOT MOUNT (RCC)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0067001102

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L 16"xW .60"xH .22" SLOT MOUNT (RCC)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0067005602

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L 16"xW .32"xH .11" VARI SLOT MNT (RCC)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0077002602

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L.975"xW.13"xH.37" SLOT MOUNT (BeCu)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0077002902

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L.343"xW.32"xH.80" SLOT MOUNT (BeCu)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0077003702

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L1.48"xW.12"xH.31" SLOT MOUNT (BeCu)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0077004102

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L.543"xW.28"xH .11" SLOT MOUNT (BeCu)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0077005602

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L 16"xW .32"xH .11" VARI SLOT MNT BeCu
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0077005702

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L 16"xW .60"xH .22" VARI SLOT MNT BeCu
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0077007502

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L 16"xW .325"xH .10" DUAL SLOT (BeCu)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0077007702

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L16"xW.191"xH.065" COMPACT PCI (BeCu)
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی

شماره فنی:

0077009802

تولید کننده:

Laird Technologies

توضیحات:

EMI Connector Gaskets & Grounding Pads L14.59"xW.32"xH.11" ALTERNATE SLOT BeCu
مشاهده جزئیاتدانلود فایل فنی